Kasutatud kirjandus

Ainsaar, M., & Soo, K. (n.d.). Kohalike omavalitsuste toetus lastega peredele 2008 ja laste päevahoid 2008-2009 eestis (p. 40). Retrieved from https://www.sm.ee/sites/default/files/content-editors/Ministeerium_kontaktid/Uuringu_ja_analuusid/Sotsiaalvaldkond/kov_2009.pdf
Alushariduse seaduse eelnõu. (2020, December 17).
Haridus- ja Teadusministeerium. (2021). Haridusvaldkonna arengukava 20212035. Retrieved from https://www.hm.ee/sites/default/files/haridusvaldkonna_arengukava_2035_29.10.2020_riigikokku.pdf
Haridus- ja teadusminister. (2015, September 22). Koolieelse lasteasutuse personali miinimumkoosseis.
Kalma, M. (2019, June 26). Rahablogi. Retrieved from https://blogi.fin.ee/2019/06/lasteaia-kohatasud-kohalikes-omavalitsustes/
Riigikontroll. (2020). Hariduse tugiteenuste kättesaadavus (p. 78). Tallinn. Retrieved from https://www.riigikontroll.ee/DesktopModules/DigiDetail/FileDownloader.aspx?AuditId=2516&FileId=14726
Riigiraha. (n.d.). Retrieved from https://riigiraha.fin.ee/QvAJAXZfc/opendoc.htm?document=riigiraha.qvw&lang=en-US&host=local&anonymous=true/
Sotsiaalhoolekande seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus. (2016, July 12). Retrieved from https://www.riigiteataja.ee/akt/121122016002
Sotsiaalministeerium. (n.d.). S-veeb. Retrieved from https://sveeb.sm.ee/index.php?tid=2AmjYWt3jSrctRSyr1YYmYQl5Gj3ym2GQlFzDr5
Themas, A., Tarum, H., Soo, K., Reisberg, L., Aksen, M., Puolokainen, T., Lauri, T., et al. (2015). Alushariduse ja lapsehoiu uuring (p. 179). Tartu. Retrieved from https://www.sm.ee/sites/default/files/content-editors/Uudised_pressiinfo/alusharidus_ja_lapsehoiu_uuring_2015.pdf