Eessõna

Uuring on valminud Sotsiaalministeeriumi tellimusel ja rahastatud Euroopa Sotsiaalfondi projektist nr 2014-2020.2.01.001.01.15-0001 “Puudega laste tugiteenuste arendamine ja pakkumine ning töö- ja pereelu ühildamise soodustamine.”

Uuringu autorid tänavad kõiki kohalike omavalitsuste ametnikke, kes kogusid uuringule vastamiseks andmeid ning andsid selgitusi. Samuti täname lapsevanemaid, kes pühendasid oma aega küsitlusele vastamisele. Autorid tänavad ka Sotsiaalkindlustusameti ja Eesti Hariduse Infosüsteemi registritest andmete väljavõtete tegijaid, kes panid abivalmilt kokku vastused andmepäringutele ja Statistikaametit maakondliku laste arvu prognoosi tegemise eest. Samuti täname Mari Sarve, Tiina Petersoni, Alice Juurikut, Age Viirat ja Liina Lokkot sisukate kommentaaride ja suuniste eest uuringuraporti parandamisel.

Mõisted

Alusharidus on koolieelse lasteasutuste seaduse (KELS) järgi koolieelikute teadmiste, oskuste, vilumuste ja käitumisnormide kogum, mis loob eeldused edukaks edasijõudmiseks igapäevaelus ja koolis.

Lasteaed on koolieelse lasteasutuste seaduse alusel tegutsev lastele hoidu ja alushariduse omandamist võimaldav lasteasutus. Kuigi lasteasutused jagunevad KELSi järgi lasteaiaks, lastesõimeks ja erilasteaiaks, nimetame neid ühise nimetusega lasteaed. Lasteaed jaguneb omandivormi järgi:

  • KOVi lasteaiaks ja
  • eralasteaiaks.

Lapsehoiuteenus või lapsehoid on sotsiaalhoolekande seaduse (SHS) järgi korraldatud lapsehoiuteenus, mis jaguneb pakkuja omandivormi järgi:

  • KOVi lapsehoiuteenuseks, läbivalt kasutame lühemat nimetust KOVi lapsehoid;
  • eralapsehoiuteenuseks, läbivalt kasutame lühemat nimetust eralapsehoid.

Lapsehoiurühm on lasteaia juurde loodud lapsehoiuteenust pakkuv rühm.