ALUSHARIDUS JA LAPSEHOID 2020

Tellija: Sotsiaalministeerium

Periood: 2020-2021

Alushariduse ja lapsehoiu uuringus kaardistame lapsehoiuteenuse ja lasteaia kasutuse, kättesaadavuse, paindlikkuse ja lapsevanemate vajadused 2019-2020 ning esitame lapsehoiu vajaduse prognoosi Eestis aastani 2030.

Uuringus kasutame Eesti Hariduse Infosüsteemi (EHIS), sotsiaalteenuste aruandluse (s-veeb) ja kohalike omavalitsuste (KOVide) raamatupidamise andmeid, Statistikaameti rahvastiku maakondlikku prognoosi ning KOVide ja eelkooliealiste laste vanemate küsitluse tulemusi.

Lapsevanemate küsitlusega kogusime 3 444 koolis mittekäiva 0–7aastase lapse vanemalt vastused 4 583 eelkooliealise lapse kohta. KOVide küsitlusele vastas 75 KOVi 79st.

Lasteaia ja lapsehoiuteenuse parandamiseks teeme uuringu põhjal soovitused tugiteenuste paremaks määratlemiseks ning nende pakkumise tõhustamiseks, ajalise paindlikkuse suurendamiseks laste hoidmise korralduses ning alushariduse omandamise võimaluste ja vajaduse üle vaatamiseks eelkooliealistel.