Viimaste uuringute uudised

LISAÕPPE JA KUTSEVALIKU ÕPPE ANALÜÜS

Haridus- ja Teadusministeerium
2022

Eestis toetatakse haridusliku erivajadusega õpilaste põhikoolijärgset haridustee jätkamist ja tööturule siirdumist kahe sarnaselt sõnastatud eesmärgiga meetmega: lisaõpe põhikoolides ning kutsevaliku õppekava kutseõppeasutustes. Uuringus analüüsime üleminekumeetmete praegust korraldust ja kasutamist ning soovitame, kuidas meetmeid paremini rakendada.

TERVISETEHNOLOOGIATE HINDAMISE PROTSESS JA OTSUSTUSKRITEERIUMID EESTIS

Ravimitootjate Liit
2022

Tervisetehnoloogiate hindamine hõlmab ravimite jt tervisetehnoloogiate rahastamisotsuste taustaks tehtavat meditsiinilise efektiivsuse tõendatuse hindamist ja majandusliku kulutõhususe analüüsi. Uuringus võrreldi hindamisprotsessi ja selles kasutatavaid otsustuskriteeriume Inglismaal, Iirimaal, Rootsis ja Eestis.

VÄLISKESKKONNA TRENDIDE ANALÜÜSI METOODIKA VÄLJATÖÖTAMINE POLITSEI- JA PIIRIVALVEAMETILE

Politsei- ja Piirivalveamet
2021–2022

Uuringu eesmärgiks oli töötada Eesti Politsei- ja Piirivalveametile (PPA) välja väliskeskkonna analüüsi metoodika ning viia selle põhjal läbi väliskeskkonna pilootanalüüs. Raportis antakse ülevaade väliskeskkonnas esinevatest trendidest ja määramatustest tulenevatest ohtudest, millel on eeldatavalt märkimisväärne mõju PPA strateegia eesmärkide saavutamisele.