Meist

“Centar teeb uuringuid alates 2007. aastast”

EPP KALLASTE, PHD

Epp on samaaegselt tugev analüütik ja võimekas administraator. Ta on lahendustele orienteeritud ja keskendub võimatuna näivate asjade seast võimalikule. Pikaajalise kogemusega näeb ta ära, mida tellijal on vaja ja oskab seda pakkuda. See eeldab ühelt poolt detailidesse süüvimise võimet ja tahet, teisalt aga laia pildi nägemise oskust – selline vastandite sümbioos on paratamatuks eelduseks heale uuringute projektijuhile. Kui projekt valgub laiali ja inimeste mõtted ja lähenemised liiguvad erinevatesse suundadesse, siis toob Epp fookuse tagasi olulise juurde. Ta jälgib, et kõigil oleks asjad joone peal ja oskab õigeid inimesi utsitada õigel hetkel tegema seda, mida vaja.

Ametinimetus:

Vanemanalüütik, juhataja


Valdkond:

Tööturg, haridus, finants

JANNO JÄRVE, PHD

Janno on uuringuarhitekt, kes on iga keerulisema uuringumetoodika väljatöötamise juures ja paneb paika strateegiad, kuidas iga uurimisküsimus vastuse saab. Tema innovatiivne mõttelaad toob Centarisse uusi metoodilisi lahendusi. Janno on optimistlik realist – ta võtab rõõmuga käsile võimatuna tunduvad projektid ja viib need edukalt lõpuni. Tema analüüsivõimekus ei põhine ainult andmete ja analüüsimeetodite tundmisel, vaid ka laial silmaringil, lugemusel ja kursis olemisel kõigega, mis ühiskonnas toimub. Olgu kõne all mõni sotsiaalne nähtus, poliitikameede või statistilise mudeli tehniline detail – Janno oskab suure tõenäosusega teemas kaasa rääkida, vestlusele omapoolse panuse anda ja teemat teistelegi lihtsalt ja arusaadavalt selgitada.

Ametinimetus:

Vanemanalüütik, partner


Valdkond:

Tööturg, haridus, finants

STEN ANSPAL, PHD

Steni poole tasub pöörduda keerukamate ökonomeetriliste meetodite, simulatsioonimudelite või majandusteoreetiliste küsimustega. Sten uurib majandusmõjusid erinevates valdkondades – merendusest maksudeni. Ta on peaaegu iga teema kohta midagi huvitavat lugenud ja oskab igasse vestlusesse lisada nüansse, mis asetavad kogu teema veidi teise valgusesse. Steni tegutsemisviis jäljendab haritud õpetlase oma – pärast põhjalikke mõtterännakuid rahus ja vaikuses teab Sten lahendust käsil olnud keerulistele probleemidele.

Ametinimetus:

Vanemanalüütik, partner


Valdkond:

Tööturg, võrdsed võimalused, haridus, tervis, finants

KATI KADARIK, PHD

Kati toob Centarisse inimgeograafile omast ruumilist mõtlemist ühiskonna toimimisest. Enne Centariga liitumist töötas ta teadlasena Uppsalas, Tartus ja Amsterdamis, kus ta uuris teemasid nagu segregatsioon ja lõimumine linnapiirkondades.

Ametinimetus:

Vanemanalüütik

INDREK SEPPO

Indrek on paadunud andmegraafik ja kirglik andmeanalüüsis ning teda võib pidada Eesti R-i guruks. Sellest tulenevalt ongi tema olulisim roll Centaris R-i koolituse arendamine ja läbiviimine, aga ka suuremate analüüsiprojektide toetamine. Kui keegi väljaspool analüütikute maailma teab midagi Centarist, siis on ta arvatavasti sattunud kuskil Indrekuga vestlema. Olulisimad projektid Centaris on Indrekul olnud seotud hariduse ja infrastruktuuri projektide tulususe hindamisega.

Ametinimetus:

Vanemanalüütik


Valdkond:

Haridus, tööturg, sotsiaalkaitse, finants

MARKO SÕMER

Marko poole võib pöörduda kõigi andmete ja nende analüüsiga seotud küsimustes – ta leiab alati oma teadmiste varasalvest sobiva lahenduse ja oskab selle ka praktikas ellu viia. Olgu selleks küsimuseks siis mõne statistilise meetodi rakendamisega seonduv, miljoneid kirjeid ja sadu muutujaid sisaldavatest andmebaasidest vajalike analüüsitulemite leidmine või nende tulemitest lihtsalt kommunikeeritavate andmegraafiliste lahenduste ja interaktiivsete näidikulaudade vormimine. Kui mõne uuringu raames (või oma lõbuks) on vaja modelleerida keerukaid sotsiaalseid nähtusi, siis suure tõenäosusega on tema nii selle mudeli arhitektiks kui koodikirjutajaks.

Ametinimetus:

Analüütik


Valdkond:

Haridus, tööturg, sotsiaalkaitse, hoiakud

LAURA KIVI, PHD

Laura on põhjalik ja süstemaatiline ja seetõttu on tema koostatud analüüsid loogilised ja hästi sõnastatud. Laura hoiab Centaris üleval akadeemilist vaimu. Olgu uurimisteemaks tööturumeetmed või immigrantide sotsiaalne mobiilsus – Laura suudab selle vormistada heatasemeliseks ja huvitavaks teadusartikliks. Laura läheneb projektidele entusiastlikult ja leiab nii toredatele kui keerukatele ülesannetele loomingulisi lahendusi. Laura loomingulisus väljendub ka kolleegidele korraldatavates hooajalistes töötubades, kus valmib käsitöö jõulumajadest lihavõtteornamentideni.

Ametinimetus:

Vanemanalüütik


Valdkond:

Tööturg, haridus, tervis

ANU RENTEL

Anul on kogemusi nii kvantitatiivsete kui ka kvalitatiivsete uurimismeetodite kasutamisel ning on tööalaselt kokku puutunud väga erinevate valdkondadega, näiteks e-teenused, sotsiaalteenused, meedia, ühistransport, rahulolu-uuringud. Sotsioloogina huvitab teda eelkõige inimeste mõtlemine ja käitumine, seda nii uurimisteemade kui ka uurimismeetodite mõttes. Anul on pikaajaline kogemus küsitlusuuringute tegemisel, lisaks on Anul ka uuringute tellija poolne vaade tööst kohalikus omavalitsuses.

KAI VÄLBE

Kai on Centari analüütikute toetav jõud alates 2023. aasta maikuust. Tal on pikaajaline kogemus erinevate metoodikatega kliendi rahulolu-uuringute valdkonnas, ka vene keeles intervjueerida pole probleem. Kai jälgib, et uuringute valmimispaigas oleks alati kõik vajalik olemas ja et analüütikute kirjasulest valmiv oleks keeleliselt korrektselt vormistatud. Ta aitab seal, kus vaja täites uuringute projektijuhtide antud ülesandeid, sh tegeleb kliendisuhtluse ja kollektiivi ühisürituste korraldamisega.