Andmekaitsetingimused

Eesti Rakendusuuringute Keskus Centar OÜ andmekaitsetingimused

EESTI RAKENDUSUURINGUTE KESKUS CENTAR OÜ (edaspidi Centar) pakub uuringu-, analüüsi- ja konsultatsiooniteenuseid ning andmetooteid.

Oma igapäevategevuses töötleb Centar isikuandmeid vastutava ja volitatud töötlejana.

Centari andmed vastutava ja volitatud töötlejana on: registrikood 11343217; asukoha aadress Rävala 11-8, 10143 Tallinn.

Centar on määranud andmekaitsespetsialisti, kelle kontaktandmed on: e-posti aadress epp.kallaste@centar.ee; postiaadress Rävala pst 11-8, 10143 Tallinn; tel +372 617 3306.

Centar töötleb isikuandmeid vastutustundlikult, lähtudes eeskätt andmesubjektide huvidest, õigustest ja vabadustest.

Centar võib töödelda teie isikuandmeid järgmistel juhtudel:

1. Centari uuringute jaoks andmete kogumine küsitluste või intervjuudega:

1.1. Tööandjate poolt tellitud töötajate pühendumuse ja rahulolu uuringute andmete töötlemine

1.2. Muude rakendusuuringute teostamiseks vajalik andmete töötlemine

2. Centarisse tööle või praktikale kandideerimisel

Andmete töötlemise tingimused neil juhtudel on järgmised:

1. CENTARI UURINGUTE JAOKS ANDMETE KOGUMINE KÜSITLUSTE VÕI INTERVJUUDEGA


Centari põhitegevuseks on uuringute teostamine. Mitmete uuringute jaoks kogub Centar inimestelt küsitlusuuringute või intervjuudega andmeid.

1.1. TEIE ANDMETE TÖÖTLEMISE TINGIMUSED, KUI TEIE TÖÖANDJA ON TELLINUD CENTARILT TÖÖTAJATE PÜHENDUMUSE JA RAHUOLU UURINGU


a. Kogutakse järgmisi isikuandmeid järgmistel eesmärkidel:


Küsitlusega kogutakse andmed teie ja tööandja juures töötavate teiste töötajate (või teenistujate) tööga seotud rahulolu, motivatsiooni ja pühendumuse kohta. Andmete töötlemise tulemusena antakse tööandjale agregeeritud sisend juhtimisalaste otsuste tegemiseks. Teie andmete anonüümsuse tagamiseks ei anta tööandjale infot nende struktuuriüksuste kohta, mille kohta on laekunud vähem kui kolm vastust.
Küsitlusandmete kogumiseks kasutatakse teie tööandja poolt Centarile edastatud järgmisi isikuandmeid: eesnimi, perekonnanimi, e-posti aadressi, kui vajalik, siis organisatsiooni üksus, milles töötate ja ametikoht. Neid andmeid töötleb Centar volitatud töötlejana. Andmete vastutav töötleja on teie tööandja. Neid andmeid kasutab Centar küsitluse administreerimiseks (küsitlusankeedile vastamise kutse saatmine, meeldetuletuste saatmine, küsitluse vastamismäära jälgimiseks) ja andmete analüüsistruktuuri loomiseks.

b. Andmete kogumise õiguslik alus


Volitatud töötlejana töötleb Centar andmeid lepingu alusel teie tööandjaga.

Küsitlusega kogutavaid andmeid töödeldakse teie nõusoleku alusel, teie tööandjaga sõlmitud lepingu täitmiseks. Teil on võimalik võtta tagasi nõusolek andmete töötlemiseks andes sellest teada küsitluse kutse kirjas viidatud meiliaadressile. Teie andmete eemaldamiseks uuringuraporti koostamisest peab nõusoleku tagasivõtmine toimuma küsitlusperioodi jooksul enne raporti koostamist. Küsitlusperiood on määratud küsitluse kutse kirjas. Hilisema nõusoleku tagasivõtmise korral ei ole võimalik teie andmete kustutamisega muuta avalikustatud uuringu tulemusi.

c. Andmete edastamine


Küsitlusega kogutud isikuandmeid ei edastata teie tööandjale ega kolmandatele isikutele, v.a juhul, kui teie tööandja tahab vahetada töötajate motivatsiooni ja rahuolu uuringu teostajat ning uuringu jätkuvaks tegemiseks on vajalik kasutada varem kogutud andmeid.
Andmed edastatakse isiku otsest tuvastamist võimaldavate andmeühikute (nimi, e-posti aadress) eemaldamisel teisele töötajate rahuolu ja pühendumust teostavale ettevõtjale (volitatud töötleja) vastavalt teie tööandja ja Centari sõlmitud lepingule. See võib juhtuda, kui teie tööandja soovib vahetada töötajate rahuolu ja pühendumuse uuringu teostajat. Andmete edastamine toimub Centari ja volitatud töötlejaga sõlmitud lepingu alusel. Volitatud töötleja on kohustatud tagama isikuandmete töötlemisel asjakohased kaitsemeetmed ja mitte edastama andmeid teie tööandjale.

d. Turvalisus ja andmetele ligipääs


Küsitlusandmete kogumise programm Limesurvey asub järgmise veebimajutuse pakkuja serveris: Zone Media OÜ.
Kontaktandmed: Lõõtsa 5, 11415, Tallinn, tel +372 688 6886.
Õiguslik alus: Veebimajutuse leping
Zone Media OÜ privaatsustingimused: https://www.zone.ee/et/lepingud/privaatsusteade/.
Zone.ee kasutajaleping: https://www.zone.ee/et/lepingud/keskkasutajaleping/.
Serverite asukoht: (vastavalt lepingule ja privaatsustingimustele) reeglina Euroopa Majanduspiirkonna riikides.

Küsitluse kutsed saadetakse välja meiliteenuse pakkuja SMTP vahendusel.
Töötleja nimi: SMTP.DK ApS.
Kontaktandmed: Flæsketorvet 75, DK-1711 Copenhagen Denmark.
Õiguslik alus: SMTP teenuste kasutajaleping: https://mysmtp.com/disclaimer.
Serverite asukoht: Kopenhaagenis, Taanis.
SMTP isikuandmete töötlemise tingimused: https://mysmtp.com/personaldatapolicy.
SMTP andmetöötluse tingimused: https://mysmtp.com/data-processing-agreement.

Juurdepääs isikuandmetele on Centari pühendumuse ja rahuolu analüüse teostavatel töötajatel. Centar rakendab asjakohaseid füüsilisi, organisatsioonilisi ja infotehnilisi turvameetmeid, et kaitsta isikuandmeid juhusliku või ebaseadusliku hävitamise, kaotsimineku, muutmise või loata juurdepääsu ja avalikustamise eest.

e. Isikuandmetega tutvumine ja parandamine


Küsitlusega kogutud andmetega on võimalik tutvuda ja paluda parandada andmeid küsitlusperioodi jooksul saates selleks vastavasisulise e-kirja küsitluse kutses viidatud aadressile. Küsitlusperioodi lõppedes ja uuringuraporti valmimise järgselt ei ole isikuandmete parandamine asjakohane.

f. Andmete säilitamine ja kustutamine


Kogutud isikandmeid säilitatakse kordusuuringute teostamisel võrdlusbaasi loomiseks, mis võimaldab jälgida organisatsiooni trende ja arengusuundi. Andmeid säilitatakse krüpteeritult (VeraCrypt). Andmed kustutatakse, kui Centarilt uuringu tellinud tööandja annab vastava kirjaliku korralduse või kui uuringu tellinud leping näeb selleks ette tähtaja.

g. Vaidluste lahendamine


Isikuandmete töötlemisega seotud vaidluste lahendamine toimub küsitluse kutses nimetatud meiliaadressil. Järelevalveasutus on Eesti Andmekaitse Inspektsioon (info@aki.ee).

1.2. TEIE ANDMETE TÖÖTLEMISE TINGIMUSED, KUI CENTAR KOGUB TEIE ANDMEID UURINGU TEOSTAMISEKS


a. Kogutakse järgmisi isikuandmeid järgmistel eesmärkidel:


Iga uuringuga kogutavate andmete täpne koosseis tuleneb uurimisülesandest. Uurimisülesanded, mida Centar lahendab, tulenevad tellijate ülesandepüstitustest, millele Centar pakub lahendamiseks sobiva metoodika. Andmete kogumine võib toimuda küsitluste või intervjuude vormis.

b. Andmete kogumise õiguslik alus


Andmeid kogutakse vastajate nõusolekul. Iga küsitluse või intervjuu alguses selgitatakse vastajale uuringu eesmärki ja küsitakse vastajalt nõusolek andmete kasutamiseks. Isikutega kontakteerumiseks kasutatakse avalikke andmeid.

Juhtudel, kus Centar kasutab kellegi teise kogutud kontakte inimestega kontakteerumiseks, tehakse seda volitatud töötlejana nii, et:

1) vastutaval töötlejal on õiguslik alus küsitluse või intervjuu eesmärgil inimestega kontakteerumiseks;

2) kontaktide kasutamiseks uuringu eesmärgil on taotletud Andmekaitseinspektsioonist luba. Seda kasutatakse juhul, kui uuringu käigus töödeldakse umbisikustamata isikuandmeid ilma isiku nõusolekuta vastavalt isikuandmete kaitse seadusele (§6).

c. Andmete edastamine


Andmeid ei edastata kolmandatele isikutele isikuid tuvastada võimaldavas vormis. Uuringu tellijatele edastatakse kogutud andmete andmebaasid eemaldades sellest isiku otsest tuvastamist võimaldavad väljad: nimi, e-posti aadress. Vajadusel agregeeritakse sotsiaal-demograafilisi tunnuseid, mille alusel oleks muul juhul võimalik inimene tuvastada.

Intervjuude kokkuvõtete või transkriptsioonide edastamisel uuringu tellijale eemaldatakse tekstist isiku tuvastamist võimaldavad osad.

d. Turvalisus ja andmetele ligipääs


Isikuandmeid kogutakse küsitlusprogrammiga Limesurvey, mis asub Zone Media OÜ serveris (Lõõtsa 5, 11415, Tallinn, tel +372 688 6886.
Õiguslik alus: Veebimajutuse leping.
Zone Media OÜ privaatsustingimused: https://www.zone.ee/et/lepingud/privaatsusteade/.
Zone.ee kasutajaleping: https://www.zone.ee/et/lepingud/keskkasutajaleping/.

Küsitluse kutsed saadetakse välja meiliteenuse pakkuja SMTP vahendusel.
Töötleja nimi: SMTP.DK ApS.
Kontaktandmed: Flæsketorvet 75, DK-1711 Copenhagen Denmark.
Õiguslik alus: SMTP teenuste kasutajaleping: https://mysmtp.com/disclaimer.
Serverite asukoht: Kopenhaagenis, Taanis.
SMTP isikuandmete töötlemise tingimused: https://mysmtp.com/personaldatapolicy.
SMTP andmetöötluse tingimused: https://mysmtp.com/data-processing-agreement.

Juurdepääs isikuandmetele on Centari töötajatel. Centar rakendab asjakohaseid füüsilisi, organisatsioonilisi ja infotehnilisi turvameetmeid, et kaitsta isikuandmeid juhusliku või ebaseadusliku hävitamise, kaotsimineku, muutmise või loata juurdepääsu ja avalikustamise eest.

e. Isikuandmetega tutvumine ja parandamine


Küsitlusega kogutud andmetega on võimalik tutvuda ja paluda parandada andmeid küsitlusperioodi jooksul saates selleks vastavasisulise e-kirja küsitluse kutses viidatud aadressile.

f. Andmete säilitamine ja kustutamine


Isikuid tuvastada võimaldaval kujul säilitatakse andmeid andmekogumisperioodi lõpuni. Pärast seda anonümiseeritakse andmed ja ei ole võimalik enam andmeid isikutega siduda.

g. Vaidluste lahendamine


Isikuandmete töötlemisega seotud vaidluste lahendamine toimub küsitluse kutses nimetatud meiliaadressil. Järelevalveasutus on Eesti Andmekaitse Inspektsioon (info@aki.ee).

2. CENTARISSE TÖÖLE VÕI PRAKTIKALE KANDIDEERIDES


a. Kogutakse järgmisi isikuandmeid järgmistel eesmärkidel

 

Centarisse tööle kandideerimisel läbitakse kolm vooru: dokumentide voor, proovitöö ja vestlus. Dokumentide voorus esitatakse CV, motivatsioonikiri ja soovituskiri. Dokumentide vooru põhjal teeb Centari juhatuse ja värbamise eest vastutav töötaja selektsiooni neist, kellel palutakse proovitöö teha. Vestlusele kutsutakse proovitöö edukalt teinud kandidaadid. Vestlusel osalevad Centari juhatuse liikmed ja värbamise eest vastutav töötaja. Värbamisprotsessis võidakse koguda täiendavaid andmeid avalikest allikatest. Eeldame, et kandideerimisdokumentides esitatud soovitajatele on kandideerija andnud nõusoleku enda kohta käivatele küsimustele vastamiseks, samuti on soovitajad nõustunud sellega, et inspektsioon pöördub teabe saamiseks nende poole.

Praktikakandidaatidele pakutakse praktikakoht dokumentide vooru ja vajadusel vestluse põhjal. Praktikakandidaatide vestlustel osalevad praktikajuhendaja ja juhatuse liige.

Konkursil osalenutele teatame koheselt konkursi tulemustest kirjalikult või muul kokkulepitud viisil.

b. Andmete kogumise õiguslik alus


Centar kuulutab välja konkursi praktikandi või töötaja otsimiseks, millele vastamiseks saadavad kandidaadid oma dokumendid. Samuti võivad töö- või praktikakoha otsijad saata enda andmeid jooksvalt huviga kandideerida võimalikele töö- või praktikakohtadele.

c. Andmete edastamine


Andmeid ei edastata kolmandatele osapooltele.

d. Turvalisus ja andmetele ligipääs


Kandideerinute andmetele on ligipääs Centari juhatuse liikmetel ja värbamise eest vastutaval inimesel.

e. Isikuandmetega tutvumine ja parandamine


Olemasolevate andmetega saab tutvuda kirjutades e-posti aadressile centar@centar.ee.

f. Andmete säilitamine ja kustutamine


Kandidaadi andmeid hoiame alles tulevastel konkurssidel osalemise ettepaneku tegemiseks kuni viis aastat.

g. Vaidluste lahendamine


Isikuandmete töötlemisega seotud vaidluste lahendamine toimub küsitluse kutses nimetatud meiliaadressil. Järelevalveasutus on Eesti Andmekaitse Inspektsioon (info@aki.ee).