HARIDUS- JA TEADUSMINISTEERIUMI VALITSEMISALAS ÜHENDAMETI LOOMISE ANALÜÜS

Tellija: Haridus- ja Teadusministeerium

Periood: 2019

Haridus- ja Teadusministeeriumi kanda on väga vastutusrikas ülesanne – hoolitseda selle eest, et lastel oleks võimalik omandada haridus, mis aitab neid elus edukalt hakkama saada. Tegemist on keerulise ülesandega ning selle täitmisse panustavad lisaks ministeeriumile paljud asutused nii riigi kui ka kohaliku omavalitsuse tasandil. 2018. aasta suvel hakati kaaluma riigi tasandil HTMi poliitika rakendamisega tegelevate asutuste konsolideerimist nii, et poliitika rakendamine oleks sidusam ja ministeeriumil kuluks vähem aega asutuste vahelise koostöö koordineerimiseks.

Meie ülesandeks oli olukorda analüüsida ning pakkuda välja võimalikud lahendusvariandid HTMi haldusala ümberkorraldamiseks. Selleks kaardistasime HTMi valitsemisala üheksa asutuse pakutavad teenused ning hindasime alternatiivseid institutsionaalseid lahendusi teenuste pakkumise korraldamiseks. HTMi valitsemisala restruktureerimiseks pakkusime välja kolm lahendust (stsenaariumit).

Kõigi lahenduste lähtepunktiks on poliitikakujundamise valdkondlikust loogikast tulenev struktuur, mille kohaselt võiks igal poliitikavaldkonnal (haridus, noored, teadus ja eesti keel) olla oma rakendaja (stsenaarium üks). Stsenaariumis kaks ja kolm koondatakse noorte ja hariduse valdkonna poliitikate rakendamine ühte asutusse, lähtudes eeldusest, et üle elukaare inimese arengut toetavad poliitikad peaksid olema sidusalt välja töötatud ja sidusalt ka rakendatud. Liikudes õmblusteta haridustee ning lõimitud formaal- ja mitteformaalõppe poole, võiks olla asjakohane rakendada neid valdkondi läbi ühe asutuse. Analüüs aitab reorganiseerimise võimalikke võite ja muudatustega kaasnevaid ohtusid paremini näha ning on loodetavasti heaks lähtepunktiks suurele tööle, mis reformi edukaks läbiviimiseks veel teha tuleb.