TRANSPORDI VÄLISKULUDE MUDEL

Tellija: Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium

Periood: 2009

Uuringu eesmärk oli luua simulatsioonitööriist, mille abil oleks võimalik hinnata, milliseid muutusi transpordi ühiskondlikes kuludes (kulud, mis on tingitud nt keskkonnakahjust, mürast või ummikutest) tooks kaasa ühe või teise veoliigi ja sõidukitüübi poolt läbitud aastase kilometraaži muutused. Selleks töötati välja MS Exceli põhine töövahend, mis võimaldas transpordi ühiskondlike kulude kujunemist hinnata tekkekohtade (linn, maa), veoliikide ja sõidukitüüpide lõikes. Simulatsioonimudel võimaldab mõista, milliste sõidukite poolt, kus ja milliseid ühiskondlikke kulusid Eesti maismaatranspordisüsteem tekitab ning kuidas need muutuksid, kui inimeste transpordi kasutamise eelistused muutuksid.

Lisaks simulatsioonimudelile koostati ka raport, kus kirjeldati kasutatud arvutusmetoodikat, esitati peamised tulemused ühiskondlike kulude 2007. aasta seisuga ning võrreldi neid summadega, mida praegu Eestis rakendatavate väliskulusid sisestavate meetmetega kogutakse.

Uuringu tellijaks oli Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium, see viidi ellu koostöös Säästva Eesti Instituudiga.