ÕPPEKEEL EESTI KÕRGHARIDUSES

Tellija: Haridus- ja Teadusministeerium

Periood: 2018

Eesti kõrghariduse viimase aastakümne prioriteet on olnud rahvusvahelistumine, mis on suurendanud ingliskeelse õppe osakaalu ülikoolides. Samal ajal on väikeriigi seisukohalt kriitilise tähtsusega säilitada ja edendada kvaliteetset emakeelset õpet. Uuringu eesmärk on selgitada praegust õppekeelte olukorda ja ülikoolide õppekeelte kasutuse lähituleviku arengu visiooni.

Uuringus keskenduti ülikoolide juhtkondade ja õppekavajuhtide seisukohtadele, mille uurimiseks tehti intervjuud kõigi avalik-õiguslike ülikoolide prorektoritega ja Ida-Virumaa kolledžite õppejuhtidega. Lisaks valiti välja 22 õppekava ja intervjueeriti nende õppekavade juhte. Intervjuude käigus kaardistati, kuidas eri keeli õppeprotsessis kasutatakse, millised on sellega seotud kitsaskohad ning kuidas tulevikus paremini reguleerida eesti ja inglise keele kasutamise vahekorda.

Uuring viidi läbi Haridus- ja Teadusministeeriumi tellimusel.

Mõlemad koolitused koosnesid kolmest 6-tunnisest koolituspäevast, millest esimene toimus suve alguses ja järgmised kaks ajavahemikus 20 august – 15 oktoober. Koolitustel osales ühtekokku enam kui 223 inimest.

Koolitust rahastati inimressursi arendamise rakenduskava prioriteetse suuna „Suurem haldusvõimekus” programmi „Keskne koolitus 2012-2013” ja Rahandusministeeriumi eelarvest.