ÕPINGUTE EBAÕNNESTUMISE KULUD EESTIS

Tellija: Haridus- ja Teadusministeerium

Periood: 2011

Uuringu eesmärgiks oli hinnata õpingute katkestamisest tulenevaid kulusid inimesele ja ühiskonnale tervikuna, kirjeldada õpingute katkestamise vähendamise võimalusi. Õpingute katkestamise all mõistetakse keskhariduse või sellele vastava haridustaseme mitteomandamist.

Õpingute katkestamise kulude all mõistetakse saamata jäänud tulusid, mis avalduvad kahe erineva olukorra võrdlusest – üks nendest on reaalne olukord, kus inimese õpingud katkesid enne keskhariduse omandamist ning teine hüpoteetiline olukord, kus õpingud ei oleks katkenud. Kui täiendava hariduse omandamisega kaasnevad selle mitteomandamisega võrreldes suuremad tulud (nt kõrgem palk, parem tervis või väiksem surve riigieelarvele läbi madalama sotisaaltoetuste tarbimise), siis loetakse nende tulude saamata jäämist õpingute ebaõnnestumise kuluks.

Hinnati järgmiste teemadega seotud kulusid:

  •  Sissetulekud (palgatulu);
  •  Maksutulud (otseste maksude laekumine);
  •  Tervisega seotud tulud ja kulud (rahas väljendatud vahed oodatavas elueas ja tervise kvaliteedis);
  •  Kuritegevusega seotud kulud (administratiivsed kulud ja ohvritele tekitatud kahju);
  •  Töötuskindlustuse, töötutoetuse ja sotsiaaltoetustega seotud kulud.

Tulemused näitasid, et kui keskmine põhiharidusega inimene õnnestuks viia keskmise keskharidusega inimese tasemele, siis võidaks ühiskond selles 78 tuhat € inimese kohta. Seega – kui selliseid tulemusi andva meetme maksumus inimese kohta jääb alla 78 tuhande €, siis on meetme rakendamine ühiskonna kui terviku seisukohast vaadatuna kasulik.

Suurem osa võitudes tuleb paremast tervisest, kõrgemast palgatulust ja sellest tulenevast suuremast otseste maksude laekumisest.

Kui vaadata puhtalt rahalisi võite, siis on keskhariduse omandanute sissetulekud võrreldes põhiharitutega üle elukaare keskmiselt ligi 23 tuhat € suuremad. Riigi jaoks tähendab see ca 15 tuhande € võrra suuremaid maksutulusid. Seega on keskhariduse omandamisse investeerimine ka puht rahalisest vaatenurgast märkimisväärseid tulusid pakkuv tegevus.

Uuringu tellijaks oli Haridus- ja Teadusministeerium.