OMAVALITSUSTE VÕIMEKUS NOORTELE OSALUSVÕIMALUSTE LOOMISEL KOHALIKU TASANDI OTSUSTUSPROTSESSIDES

Tellija: Eesti Noorteühenduste Liit

Periood: 2019-2020

Uuringu eesmärk oli saada ülevaade noorte võimalustest osaleda kohaliku tasandi otsustusprotssides. Uurisime 8 Eesti kohaliku omavalitsuse praktikaid noorte kaasamisel otsustusprotsessidesse, omavalitsuse esindajate suhtumist noorte otsustusprotsessidesse kaasamisse, noorte kaasamist mõjutavaid tegureid ning noorsootööspetsialisti osatähtsust ja vajalikkust noorte kaasamisel.

Kitsamalt pöörasime tähelepanu ka noorte osaluskogude loomisele ja toimimisele kohalikes omavalitsustes. Noorte osaluskogu ei ole aga Eesti valitsemise praktikas üheselt juurdunud ja kasutuselolev termin. Eesti noorsootööseaduses §9 defineeritakse mõiste noortevolikogu, mis on omavalitsuste juures tegutsev noortest koosnev nõuandva õigusega osaluskogu ja mille liikmed valitakse valla või linna noorte poolt demokraatlikul teel valla- või linnavolikogu kehtestatud korras ning tegutsemise alused kehtestab valla- või linnavolikogu. Eestis on mitmetes KOVides regulaarselt tegutsevad ja omavalitsustele nõuandvate ülesannetega noorte osaluskogud, mida ei moodustatud nimetatud kahte tingimust järgides.

Selliste KOVide juures tegutsevate noortekogude toimimine ja eesmärk (noorte kaasamine omavalituse otsustusprotsessidesse) on sarnane noorsootöö seaduse mõistes määratletud noortevolikogudega.

Mõnel juhul nimetatakse neid noortekogudeks, mõnel juhul ka noortenõukogudeks, aga kohalikud noorsootööspetsialistid ja noored ise käsitlevad neid sageli noortevolikogudena. Seetõttu määratlesime uuringus noorte osaluskogudena laiemalt kõiki neid noorte formaalseid (regulaarselt tegutsevaid, tegutsemise aluseks on põhikiri või -määrus) osaluskogusid, mille eesmärk on kohaliku tasandi otsustusprotsessides kaasarääkimine. See hõlmab nii noortevolikogusid noorsootöö seaduse mõistes kui ka neid KOVi noorte osaluskogusid, mis tegutsevad regulaarselt nõuandvates ülesannetes omavalitsusele, kuid mille tegutsemise alused ei ole linna- või vallavolikogu omavalitsuse käskkirjaga kehtestatud või mille liikmeks saamiseks ei korraldata demokraatlike valimisi.