KESKKONNAVALDKONNA KORRUPTSIOONIRISKID NING KORRUPTSIOONI JA PETTUSI VÄLTIVAD MEETMED

Tellija: Keskkonnaministeerium

Periood: 2017-2018

Korruptsioon keskkonnavaldkonnas loob lisaks riigivastase usalduse vähendamisele ohu Eesti strateegiliste loodusressursside – metsa, põlevkivi jm – väärkasutuseks. Strateegiliste ressursside väärkasutuse ennetamiseks on oluline ressursside kasutamist puudutavate regulatsioonide väljatöötamine ja efektiivne rakendamine.

Uuringus kaardistati Keskkonnaministeeriumi haldusalas esinevad korruptsiooniriskid ning pakuti välja meetmed korruptsiooni ja pettuste vältimiseks. Analüüsis keskenduti kolmele valdkonnale: metsandus, jäätmehooldus ja maapõu. Lisaks analüüsiti valdkonnaüleselt Keskkonnaministeeriumi haldusala riigihangete korda ja personalipoliitikat.

Metsanduse valdkonnas on kõige suurema pettuse ohuga menetluse liigiks metsa inventeerimisandmete esitamine Keskkonnaagentuurile kinnitamiseks. Mitmetele turuosalisele on „avalik saladus“, et konkreetsetelt metsakorraldusettevõtetelt on võimalik tellida tellijale soodsaid või tellija huve eelistavaid metsa inventeerimisandmeid.

Jäätmevaldkonna tegevustest hinnatakse kõige kõrgema korruptsiooni levikuga protseduuriks korraldatud jäätmeveo hankemenetlust. Korralduse kesksemaks reguleerimiseks võiks kaaluda Keskkonnaagentuuri poolt antava kooskõlastuse muutmist kohalikule omavalitsusele siduvaks.

Maapõue lubadega seonduvalt tekkiv vajadus keskkonnamõjude hindamiseks võib luua olukorra, kus (üld)geoloogilise uurimistöö läbiviimisest huvitatud isik mõjutab eraõiguslikku teenuseosutajat kujutama keskkonnamõjusid tegelikust olukorrast soodsamalt. Antud riski maandamiseks võib kaaluda korra muutmist selliselt, et riigi haldusorgan valib ise keskkonnamõjude hindaja ja (üld)geoloogilise uurimistöö loa taotleja hüvitab mõjude hindamise kulud otse riigile.

Keskkonnaministeeriumi haldusala riigihangete läbiviimist puudutavad regulatsioonid täidavad suures osas korruptsiooniriskide maandamise eesmärke nii mitme-silma põhimõtte (nt hankekomisjonide moodustamine) kui ka sisulise hanke tellija ja läbiviija tegevuste lahutamise kaudu. Oluline on mitme-silma reegli järgimine ja huvide konflikti vältimine kõigis haldusala toimingutes.

Uuring valmis koostöös advokaadibürooga NOVE. Uuringu tellijaks oli Keskkonnaministeerium.

Analüüsi teostamiseks viidi läbi erinevate sihtgruppide ankeetküsitlused ning Keskkonnaministeeriumi haldusalas tegutsevate asutuste töötajate intervjuud. Samuti analüüsiti keskkonnavaldkonna korruptsioonikuritegude kohtupraktikat.