JÄTKUSUUTLIKU LINNAPIIRKONDADE ARENGU LÕPPHINDAMINE

Tellija: Rahandusministeerium

Periood: 2023

Uuringus hinnati „Ühtekuuluvuspoliitika fondide rakenduskava 2014–2020“ prioriteetse suuna „Jätkusuutlik linnapiirkondade areng“ kahe meetme ja kolme tegevuse eesmärkide saavutamist ning mõju Tallinna, Tartu, Pärnu, Kohtla-Järve/Jõhvi ja Narva linnapiirkonna arengule.

Meetmetega taotleti lasteaia järjekordade leevendamist, säästvate liikumisviiside kasvu ja linnapiirkondades olevate alakasutatud alade elavdamist. Meetmete abil saavutatud tulemused, mida mõõdeti ehitatud ruutmeetrite, teede kilomeetrite ja arendatud alade ruutmeetritega, saavutatakse. Laiemaid eesmärgiks seatud tulemusi, mida mõõdeti säästvate liikumisviiside kasvu ja lasteaia järjekordade pikkusega, antud meetmetega aga ei saavutata. Säästvate liikumisviiside tulemusnäitaja jääb täitmata eelkõige ebakõlade tõttu eesmärgi ja projektivalikute vahel. Lasteaiakohtade eesmärk jääb täitmata rahvastiku arvu muutuste tõttu, millega ei osatud arvestada.

Selleks, et projekti mõjusid hinnata, kasutasime erinevaid kvalitatiivseid ja kvantitatiivseid andmete kogumise ja analüüsimise meetodeid. Muuhulgas testisime sünteetilise kontrollgrupi meetodiga, kas KOV-ides, kus lasteaedade projekte tehti, muutus lasteaedades käivate laste osakaal enam kui samasugustes KOV-ides, kus projekte ei tehtud. Samuti analüüsisime kinnisvarahindu projektide ümbruses võrreldes kohaliku omavalitsuse kinnisvarahindadega.

Uuring valmis Rahandusministeeriumi (uuringu lõpetamise ajal Regionaal- ja Põllumajandusministeeriumi) tellimusel ning rahastati Euroopa Liidu struktuurifondide tehnilise abi vahenditest (projekt 2014-2020.13.01.15-0006).