INFOTÖÖTLUSOSKUSTE KASULIKKUS TÖÖTURUL

Tellija: Haridus- ja Teadusministeerium

Periood: 2013-2014

Infotöötlusoskustel on tänapäeva ühiskonnas hakkamasaamiseks kriitiline roll. Millist rolli mängivad baasoskused aga tööturul? Just seda püüdsime leida analüüsides PIAAC (Programme for the International Assessment of Adult Competencies) andmeid.

Uuringu vast üks olulisemad tulemusi oli, et inimestel tasub haridusse investeerida – olenemata oskuste tasemest, annab kõrgem haridustase tööturul paremad võimalused. Kuigi Eestis on sageli räägitud sellest, et ühiskond kipub akadeemilist kõrgharidust üle väärtustama ning paljude õpilaste jaoks võiks parem valik olla veidi madalam formaalharidustase koos praktilise ettevalmistusega tööturu jaoks, ei toeta käesolev analüüs seda väidet.

Kui võrrelda kõrgharituid madalama haridustasemega inimestega, siis olenemata sellest, kas nende infotöötlusoskuste tase on kõrge või madal, on akadeemilise kõrgharidusega inimestel selge palgaeelis. Seega paistab, et indiviidi tasandilt vaadatuna on ratsionaalne omandada nii kõrge haridustase kui vähegi võimalik. Muudest, samuti oluliselt tulemustest saate lugeda juba raportist endast.

Projekti viidi läbi konsortsiumis Poliitikauuringute Keskusega PRAXIS ning analüüsi tellis Haridus- ja Teadusministeerium.