EUROOPA LIIDU PERIOODI 2021-2027 VARJUPAIGA-, RÄNDE- JA INTEGRATSIOONIFONDI (AMIF), SISEJULGEOLEKUFONDI (ISF) NING PIIRIHALDUSE JA VIISAPOLIITIKA RAHASTU (BMVI) VAHEHINDAMINE

Tellija: Siseministeerium

Periood: 2024

Euroopa Liidu (EL) siseturvalisuspoliitika projektidega panustatakse perioodil 2021–2027 Eesti julgeolekusse koguväärtuses 115 miljoni eurot. Siseturvalisuspoliitika fonde on kolm:

AMIF on loodud rändevoogude tõhusaks haldamiseks ning ühise varjupaiga- ja rändepoliitika rakendamiseks, nende tugevdamisele ja arendamisele kaasa aitamiseks.

ISF loodi eelkõige terrorismi, radikaliseerumise, raske ja organiseeritud kuritegevuse ja küberkuritegevuse ennetamiseks ning nende vastu võitlemiseks, samal ajal abistades ja kaitstes kuritegevuse ohvreid ning valmistudes julgeolekuintsidentideks, -riskideks ja -kriisideks, et tagada kõrge julgeolekutase EL-is.

BMVI on ellu kutsutud, et tagada tugev ja tõhus integreeritud piirihaldus Euroopa välispiiridel, aidata seeläbi tagada kõrgetasemeline sisejulgeolek liidus, samal ajal kaitstes inimeste vaba liikumist EL-i alal.

Kuigi fondide rakendamise algus lükkus veidi edasi, oli hindamise ajaks enamiku tegevustega alustatud.

Fondide rakendamist hinnati järgmiste kriteeriumite lõikes: asjakohasus, tulemuslikkus, tõhusus, EL-i lisandväärtus ja sidusus. Esitati mõningad ettepanekud fondide rakendamise parandamiseks käesoleval perioodil ja tulevikus fondi vahendite kasutamise planeerimisel. Samas leiti, et fondid vastavad Eesti vajadustele ja panustavad seatud eesmärkide täitmisse.