REISIPLATVORMIDE ÜLEVIIMINE EUROKÕRGUSELE – SOTSIAALMAJANDUSLIK TASUVUSANALÜÜS

Tellija: ASI Consult OÜ

Periood: 2009

Projekti eesmärgiks on hinnata reisijateveoga seotud raudteeinfrastruktuuri rekonstrueerimise ja nõuete kohaseks muutmise sotsiaalmajanduslikku tasuvust (reisijaplatvormide kõrgus ja ooteplatvormide nõuded).

Analüüs põhines Euroopa Komisjoni kulu-tulu analüüsi metoodikal, vaatleti kolme platvormide ümberehitamise stsenaariumi tasuvust nii ettevõtte kui ühiskonna perspektiivist.

Finantsanalüüs Eesti Raudtee infrastruktuuriettevõtte seisukohast näitas, et projekt finantsiliselt ära ei tasu. Investeeringu finantsiline nüüdispuhasväärtus on negatiivne mõlema stsenaariumi puhul. Samas oli projekti sotsiaalmajanduslik nüüdispuhasväärtus positiivne mõlema investeeringustsenaariumi korral. Nii finants- kui ka sotsiaalmajanduslik analüüs näitasid, et ooteplatvormide täispikkuses rekonstrueerimise kulud ületavad lisatulusid võrreldes lühendatud pikkuses rekonstureerimisega.

Vastavalt transpordi infrastruktuuri investeeringute kavale oli investeeringu kogumaksumuseks 129 mln krooni. Tulemused võimaldasid rahastada projekti Ühtekuuluvusfondi vahenditest.

Analüüs valmis ASI Consult OÜ tellimusel, töö lõplikuks kasutajaks oli AS Eesti Raudtee.