KVANTITATIIVSE TÖÖJÕUVAJADUSE PROGNOOSI ANDMESTIKU JA KVALITATIIVSE TÖÖTURU SEIRE ÜHITAMISE METOODIKA VÄLJATÖÖTAMINE JA PILOTEERIMINE

Tellija: Riigikantselei

Periood: 2014

Tööjõuvajaduse hindamine on tasemehariduse planeerimise oluliseks sisendiks. Senini koostatud kogu majandust katvate prognooside kohta öeldakse sageli, et need on liialt agregeeritud. Käesolev metoodika on abivahend Kutsekojale Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi poolt koostatava prognoosi täpsustamiseks.

See on eeskätt täiendava kvalitatiivsete info kogumise metoodika ehk vahend, mida Kutsekoja juures töötavad inimesed saavad kasutada uute teadmiste kogumiseks.

Metoodika testimise käigus tekkis siiski ka terve hulk huvitava informatsiooni nende majandustegevusalade tööjõuvajaduse kohta, mille peal metoodikat katsetati. Piloteerimise tulemused on koondatud eraldi analüütilisse raportisse.

Raporti tellis Riigikantselei inimeste oskuste ja tööturu muutuste ühitamise rakkerühma ülesannete täitmiseks ning selle valmimist on rahastatud Euroopa Sotsiaalfondist.