ARENGUSUUNDUMUSED EESTI JA TEISTE RIIKIDE MAKSUSÜSTEEMIDES

Tellija: Arenguseire Keskus

Periood: 2021

Uuring on valminud osana Arenguseire Keskuse tulevikukindla maksustruktuuri uurimissuunast. Uurimissuunas soovitakse esmalt näidata, mis juhtub riigi tulude ja kuludega, kui me ise midagi ei muuda, aga maailm meie ümber muutub. Seejärel on plaanis leida muutuvas maailmas võimalikud lahendused ja pakkuda välja maksusüsteemi muutmise valikud järgmise 15 aasta jaoks.

Käesolevas töös esitatakse lühiülevaade maksustruktuuri viimaste aastate arengutest Euroopa riikides. Maksuliikidena on vaatluse alla võetud tööjõumaksud (sh tulumaks ja sotsiaalmaksud ning -maksed), ettevõtete maksustamine, tarbimismaksud, keskkonnamaksud ning varamaksud. Iga peamise maksuliigi kohta on välja toodud: maksutulu senised trendid lähimineviku andmete põhjal, viimaste aastate märkimisväärsed reformid ning peamised maksutulu tulevikuväljavaateid mõjutavad tulevikutrendid.

Kui vaadata maksutulu struktuuri n-ö suurt pilti — seda, millelt maksu kogutakse — on näha, et Euroopa Liidus on see püsinud viimase kahekümne aasta jooksul vägagi stabiilsena hoolimata märkimisväärsetest tehnoloogilistest, majanduslikest, institutsionaalsetest ja demograafilistest muutustest. Minevikuandmete pealt on raske ekstrapoleerida selget suundumust tööjõu maksustamiselt tarbimise, vara või ettevõtlustulu maksustamisele. Samuti on minevikus stabiilne olnud riikide maksutulu osakaal sisemajanduse kogutoodangus. Seega nähtub, et maksusüsteemid suudavad mõõdukate kohandustega üle elada küllalt olulisi muutusi ühiskonnas ja majanduses, vajamata alati radikaalset ümberdisainimist. Samas on tulevikku vaadates erinevate maksuliikide osas päevakorras tähelepanuväärseid muudatusi ja staatiliseks maksude maailma pidada ei saa.

Uuring on valminud Arenguseire Keskuse tellimusel Eesti Rakendusuuringute Keskuses Centar ja on osa Arenguseire Keskuse tulevikukindla maksustruktuuri seiretööst.