Poollooduslike koosluste jätkusuutliku majandamise tagamise analüüs

Poollooduslikud kooslused on liigirikkad niidud, mille tekkimiseks ja säilimiseks on vajalik mõõdukas põllumajandus karjatamise või niitmise näol. Samuti toimivad need alad kui mitmete inimestele vajalike ökosüsteemiteenuste reservid, näiteks on need tolmeldajate ja taimekahjureid hävitavate röövputukate ning lindude elupaigad. Just erakordne liigirikkus on põhjus, miks need kooslused on keskkonnakaitselise väärtusega.
Uuringu eesmärgiks on anda soovitusi poollooduslike koosluste majandamiseks selliselt, et saavutataks riiklikult seatud pindalalised eesmärgid.

Tellija:

Keskkonnainvesteeringute Keskus

Periood:

2018-2019

Haridus- ja Teadusministeeriumi valitsemisalas ühendameti loomise analüüs

Haridus- ja Teadusministeeriumi kanda on väga vastutusrikas ülesanne – hoolitseda selle eest, et lastel oleks võimalik omandada haridus, mis aitab neid elus edukalt hakkama saada. Tegemist on keerulise ülesandega ning selle täitmisse panustavad lisaks ministeeriumile paljud asutused nii riigi kui ka kohaliku omavalitsuse tasandil. 2018. aasta suvel hakati kaaluma riigi tasandil HTMi poliitika rakendamisega tegelevate asutuste konsolideerimist nii, et poliitika rakendamine oleks sidusam ja ministeeriumil kuluks vähem aega asutuste vahelise koostöö koordineerimiseks.

Tellija:

Haridus- ja Teadusministeerium

Periood:

2019

Keskkonnavaldkonna korruptsiooniriskid ning korruptsiooni ja pettusi vältivad meetmed

Korruptsioon keskkonnavaldkonnas loob lisaks riigivastase usalduse vähendamisele ohu Eesti strateegiliste loodusressursside – metsa, põlevkivi jm – väärkasutuseks. Strateegiliste ressursside väärkasutuse ennetamiseks on oluline ressursside kasutamist puudutavate regulatsioonide väljatöötamine ja efektiivne rakendamine.

Tellija:

Keskkonnaministeerium

Periood:

2017-2018

Rollid ja hoiakud avalikus teenistuses

Väärtused, mis avalikku teenistust iseloomustavad, on aluseks kogu riigi eetilisele kuvandile ja seeläbi eeskujuks ning referentspunktiks ühiskonnale laiemalt. Seetõttu on vajalik selgepiirilise avaliku teenistuse väärtusruumi määratlemine ning sellest lähtuvate ühiste eetiliste pidepunktide, aga ka konkreetsemate tegutsemis- ja käitumisjuhiste, defineerimine. Uuringu eesmärgiks on avalike teenistujate (nii ametnike kui avaliku sektori töötajate) väärtushoiakute, peamiste igapäevatööga seotud eetiliste konfliktide ja probleemide kaardistamine ning ootuste väljaselgitamine ebaeetilise käitumise ennetamiseks.

Tellija:

Rahandusministeerium

Periood:

2017

DRG piirhinna ja piiride arvutamise metoodika analüütiline hindamine

Uuringu eesmärgiks oli hinnata praegu kasutatava DRG piirhinna ja selle piiride arvutamise metoodika statistilist kohandumist ja teha ettepanekuid kasutatava DRG hinnaarvutuse metoodika parandamiseks, pöörates selle käigus erilist tähelepanu väikese ravijuhtude arvuga DRG-dele ning nendele DRG-dele, mille alumine hinnapiir kujuneb tänase lõikamismehhanismi kasutamise korral negatiivseks.

Tellija:

Eesti Haigekassa

Periood:

2016

Vägivallakuritegude hind

Vägivallakuriteod toovad endaga kaasa ühiskonnale, ohvrile, kurjategijate lähedastele mitmesuguseid kulusid. Osa neist kuludest on võimalik rahas mõõta nagu menetlejate tööaeg ja -tasu, kuriteo tagajärjel tekkinud varaline kahju, vagistusega seotud kulud. Teisi kulusid nagu valu, vaev ja kannatused aga otseselt rahas mõõta ei saa. Selleks aga, et määrata kuritegudega kaasnevat kogukulu, on vajalik ka otseselt mittemõõdetavad kulud hinnata rahalisese vääringus.

Tellija:

Justiitsministeerium

Periood:

2014-2015

Kuriteoennetus ja jätkutugi kohalikul tasandil

On levinud seisukoht, et kuritegude ennetamine on kõige tõhusam kohalikul tasandil, sest just kohalikul tasandil on parim ülevaade kogukonna probleemidest ja seega ka parim arusaam, millised ennetustegevused on asjakohaseimad ja millistele sihtgruppidele peaks need olema suunatud. Antud uuring annabki ülevaate kohalike omavalitsuste ja kohaliku tasandi organisatsioonide kuriteoennetusalasest tegevusest, keskendudes eelkõige laste- ja noortesuunalisele ennetustööle.

Tellija:

Justiitsministeerium

Periood:

2014

Isikuandmete kaitse regulatsiooni majanduslike mõjude analüüs

Igal seadusel on lisaks soovitud mõjudele ka kõrvalmõjud. Viimasel ajal on hakatud ühe rohkem tähelepanu pöörama sellisele nähtusele nagu õigusakti rakendamisega kaasnev halduskoormus. Selle uuringu eesmärgiks oligi hinnata isikuandmete (sh delikaatsete isikuandmete) töötlemisega kaasnevat halduskoormust ja selle majanduslikku mõju erasektorile.

Tellija:

Justiitsministeerium

Periood:

2009

Transpordi väliskulude mudel

Uuringu eesmärk oli luua simulatsioonitööriist, mille abil oleks võimalik hinnata, milliseid muutusi transpordi ühiskondlikes kuludes (kulud, mis on tingitud nt keskkonnakahjust, mürast või ummikutest) tooks kaasa ühe või teise veoliigi ja sõidukitüübi poolt läbitud aastase kilometraaži muutused.

Tellija:

Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium

Periood:

2009

Kaugtöö juhtumiuuringud Eesti ettevõtetes

Tänapäeva tehnoloogia on teinud võimalikuks paljude tööde tegemise kaugtöö vormis ilma vajaduseta füüsiliselt tööandja ruumides viibida. On mõeldav, et maapiirkondades tegutseksid kaugtöökeskused, mis aitaksid kohalikel inimestel kas vältida vajadust ajakuluka pendelrände järele, aga ka pakkuda tööd neile, kellel antud piirkonnas seda pole. Siinkirjeldatav uuring käsitleb eelkõige teist aspekti: uurimisküsimuseks on, millised tööd sobiksid selleks, et neid teha kaugtöökeskustes ning nende tegemisek skoolitada piirkonnas elavaid inimesi, kes mingil põhjusel ei ole tööga hõivatud.

Tellija:

Eesti Kaugtööühing

Periood:

2007