Rollid ja hoiakud avalikus teenistuses

Väärtused, mis avalikku teenistust iseloomustavad, on aluseks kogu riigi eetilisele kuvandile ja seeläbi eeskujuks ning referentspunktiks ühiskonnale laiemalt. Seetõttu on vajalik selgepiirilise avaliku teenistuse väärtusruumi määratlemine ning sellest lähtuvate ühiste eetiliste pidepunktide, aga ka konkreetsemate tegutsemis- ja käitumisjuhiste, defineerimine. Uuringu eesmärgiks on avalike teenistujate (nii ametnike kui avaliku sektori töötajate) väärtushoiakute, peamiste igapäevatööga seotud eetiliste konfliktide ja probleemide kaardistamine ning ootuste väljaselgitamine ebaeetilise käitumise ennetamiseks.

Tellija:

Rahandusministeerium

Periood:

2017

Töökeskkonna ja töötingimuste mõju ajutise ja püsiva töövõimetuse kujunemisele

Püsiva töövõimetusega inimeste arv on Eestis jõudnud enam kui 10%ni tööealisest elanikkonnast. Töövõimereformiga adresseeritakse töövõimetuse tagajärgi, aga samavõrra oluline on tegeleda ennetusega. Uuringu ülesanne ongi hinnata ajutise ja püsiva töövõimetuse seoseid, töökeskkonna ja töötingimuste seoseid töövõimetuse tekkimisega, et pakkuda välja asjakohaseid meetmeid inimeste töövõime hoidmiseks ja võimalike tervisekahjude vähendamiseks.

Tellija:

Sotsiaalministeerium

Periood:

2015