Pankrotiseaduse muudatuste mõjude hindamine

2018. aastal esitati Eestis 1466 pankrotiavaldust, millest 67% olid füüsilise isiku pankroti avaldused. Pankrotte kuulutati välja aga vaid 644, millest 84% olid füüsilise isiku pankrotid. Pankrotiavaldustest ligi pooled lõpevad Eestis raugemisega.

Tellija:

Riigikantselei strateegiabüroo

Periood:

2019

Keskkonnavaldkonna korruptsiooniriskid ning korruptsiooni ja pettusi vältivad meetmed

Korruptsioon keskkonnavaldkonnas loob lisaks riigivastase usalduse vähendamisele ohu Eesti strateegiliste loodusressursside – metsa, põlevkivi jm – väärkasutuseks. Strateegiliste ressursside väärkasutuse ennetamiseks on oluline ressursside kasutamist puudutavate regulatsioonide väljatöötamine ja efektiivne rakendamine.

Tellija:

Keskkonnaministeerium

Periood:

2017-2018

Sotsiaalne väärtus riigihangete kaasuva eesmärgina

Riigihangete põhieesmärk on osta tooteid ja teenuseid võimalikult soodsalt ning nii see peaks olema ka tulevikus. Samas saab riigihangetel olla kaasuvaid eesmärke, mida praegu teadvustatakse vähe. Kui pakkumuste hindamisel eelistaks hankija võrdsete pakkumiste korral seda, kes lubab võtta tööle muuhulgas ka vähenenud töövõimega inimesi või pikaajaliselt töötuid, siis lisaks hanke otsesele esemele on võimalik luua ka täiendavat sotsiaalset väärtust. Analüüsi fookuses oligi riskirühmade hõive edendamise võimalikkus riigihangete kaudu.

Tellija:

Riigikantselei

Periood:

2017

Ühingute piiriülene liikumine

Euroopa Liidus on loodud regulatsioon piiratud vastutusega äriühingute piiriülese ühinemise jaoks (direktiiv 2005/56/EÜ). Piiriülene registreeritud asukoha muutmine Eestisse või Eestist mõnda teise riiki nii, et säiliks õigusjärglus, ei ole praegu võimalik. Samuti ei saa piiriüleselt jaguneda ja teised ühingud peale piiratud vastutusega äriühingute ei saa ka ühineda. Uuringu eesmärk on tuvastada ühingute piiriülese liikumise regulatsiooni puudulikkusest tulenevad majanduslikud ja õiguslikud probleemid, lähtudes praktikute ja Eesti ettevõtluskeskkonna vaatepunktist.

Tellija:

Riigikantselei, Justiitsministeerium

Periood:

2016

Vägivallakuritegude hind

Vägivallakuriteod toovad endaga kaasa ühiskonnale, ohvrile, kurjategijate lähedastele mitmesuguseid kulusid. Osa neist kuludest on võimalik rahas mõõta nagu menetlejate tööaeg ja -tasu, kuriteo tagajärjel tekkinud varaline kahju, vagistusega seotud kulud. Teisi kulusid nagu valu, vaev ja kannatused aga otseselt rahas mõõta ei saa. Selleks aga, et määrata kuritegudega kaasnevat kogukulu, on vajalik ka otseselt mittemõõdetavad kulud hinnata rahalisese vääringus.

Tellija:

Justiitsministeerium

Periood:

2014-2015