Pankrotiseaduse muudatuste mõjude hindamine

2018. aastal esitati Eestis 1466 pankrotiavaldust, millest 67% olid füüsilise isiku pankroti avaldused. Pankrotte kuulutati välja aga vaid 644, millest 84% olid füüsilise isiku pankrotid. Pankrotiavaldustest ligi pooled lõpevad Eestis raugemisega.

Tellija:

Riigikantselei strateegiabüroo

Periood:

2019

Ühingute piiriülene liikumine

Euroopa Liidus on loodud regulatsioon piiratud vastutusega äriühingute piiriülese ühinemise jaoks (direktiiv 2005/56/EÜ). Piiriülene registreeritud asukoha muutmine Eestisse või Eestist mõnda teise riiki nii, et säiliks õigusjärglus, ei ole praegu võimalik. Samuti ei saa piiriüleselt jaguneda ja teised ühingud peale piiratud vastutusega äriühingute ei saa ka ühineda. Uuringu eesmärk on tuvastada ühingute piiriülese liikumise regulatsiooni puudulikkusest tulenevad majanduslikud ja õiguslikud probleemid, lähtudes praktikute ja Eesti ettevõtluskeskkonna vaatepunktist.

Tellija:

Riigikantselei, Justiitsministeerium

Periood:

2016

Puidurafineerimistehase sotsiaal-majanduslike mõjude analüüs

Pikaajalise metsa- ja puidutööstuse kogemusega Eesti investorite grupp kaalub võimalust ehitada Eestisse tänapäevane puidurafineerimistehas. Uuringus hinnati erinevaid tehase rajamise ja käitamisega kaasnevaid sotsiaal-majanduslikke mõjusid nagu mõju sisemajanduse kogutoodangule, tööhõivele, maksutulule, transpordisektorile ning taastuvenergeetikale.

Tellija:

Est-For Invest

Periood:

2016-2017