Analüüs Rail Baltic raudtee rajamisega kaasnevate võimalike negatiivsete mõjude hüvitamise võimalustest kinnisasjade omanikele ja kasutajatele

Rail Balticu projektil on nii otseselt kui ka kaudselt oluline mõju mitmetele kinnisasjadele, riivates seejuures kinnisasjade omanike omandipõhiõigust ning piirates maatükkide kasutusvõimalusi. Sellised mõjud võivad olla seotud vajadusega kinnisasi osaliselt või täielikult puudutatud isikult võõrandada. Samuti võivad mõjud hõlmata vajadust taluda infrastruktuurirajatisi või neist omakorda tulenevaid mõjusid/piiranguid kinnisasjal või rajatiste kaitsevööndis.

Tellija:

Tehnilise Järelvalve Amet

Periood:

2015

Perioodi 2007-2013 struktuurivahendite mõju regionaalarengule

Struktuurivahendeid ehk Euroopa Regionaalarengufondi, Sotsiaalfondi ja Ühtekuuluvusfondi toetusi kasutati eelmisel ELi eelarveperioodil Eestis kolm miljardit eurot. PRIA ehk ELi põllumajandus- ja maaelu toetuste maht ulatus veidi üle ühe miljardi euro. Selle uuringuprojekti raames analüüsiti perioodi 2007-2013 struktuurivahendite mõju Eesti regionaalsele arengule.

Tellija:

Rahandusministeerium

Periood:

2015

BLRT B-aktsia õiglase väärtuse hindamine

Kui väärtpaber ei ole börsil kaubeldav ja tehingu asjaolud on ebatavalised, siis võib selle väärtuse hindamine olla küllaltki keeruline. Käesoleva analüüsi raames hinnati, milline on BLRT B-aktsia õiglane väärtus, võttes arvesse, et selle omanik on ettevõtte tegevuse üle kontrolli mitteomav vähemusaktsionär, ostja on kontrolli omavate isikute gruppi kuuluv isik ning tegemist on väärtpaberiga, millega börsil ei kaubelda.

Tellija:

Advokaadibüroo SORAINEN

Periood:

2013

Türi-Viljandi raudteelõigu renoveerimine – sotsiaalmajanduslik tasuvusanalüüs

Rongiliikluse korraldamine Eesti on sageli problemaatiline, sest elanike arvud on asulates väikesed ja puhtalt rahas mõõdetuna ei ole ilma doteerimata raudteeliiklus üldjuhul kasumlik. Selle projekti eesmärgiks oli hinnata, kas Edelaraudtee Infrastruktuuri AS-le kuuluv raudteeinfrastruktuur vastavusse viimine kehtivate nõuetega Türi-Viljandi lõigul ning reisirongide lubatava kiiruse tõstmine sellel lõigul kuni 120 km/h on sotsiaalmajanduslikult tasuv.

Tellija:

ASI Consult OÜ

Periood:

2010

Elektrifitseeritud raudteeliinide kontaktvõrgu rekonstrueerimine – sotsiaalmajanduslik tasuvusanalüüs

Elektrirongiliikluse käigus hoidmine ei eelda mitte ainult rangipargi uuendamist, vaid vaja on ka renoveerida ka insfrastruktuuri. Selle investeerimisprojekti eesmärgiks oli kontaktvõrgu renoveerimine ja seeläbi olemasoleva rööbaselektritranspordi toimimise jätkamine reisijateveol. Kontaktvõrgu normatiivne kasutusiga on 40 aastat, kuid olemasolev kontaktvõrk liinidel Tallinn – Paldiski ja Keila – Vasalemma on ehitatud aastatel 1958-1964. Meie ülesandeks oli hinnata selle projekti sotsiaalmajanduslikku tasvust.

Tellija:

ASI Consult OÜ

Periood:

2009