Sissejuhatus mõjuhindamisse ja tulukuluanalüüsi

Sihtgrupp: Poliitikakujundajad ja analüütikud

Maht: 8 akadeemilist tundi

Metoodiliselt korrektne mõjuanalüüs on hea poliitikakujundamise alus – kui me ei tea, milline oli ühe või teise poliitika mõju meid huvitava eesmärgi saavutamisele (nt kui palju mõjutavad tööturumeetmed hõives olemise tõenäosust või kui palju väheneb keskkonnasaaste, kui reisijad hakkavad sõitma busside asemel elektrirongidega), siis on väga keeruline hinnata, kas seda eesmärki on võimalik üldse saavutada ning kui on, siis milline võiks olla kõige efektiivsem moodus selleni jõudmiseks. Oluline on silmas pidada, et kõik mõjuhinnangud sisaldavad endas ebakindlust ning kohati võib see olla nii suur, et praktikas ei ole tulemused kasutatavad. On väga tähtis, et seda analüüsis adekvaatselt kajastataks. Kuna kõik hilisemad finantsarvutused põhinevad põhjusliku seose hinnangul, siin on mõjuanalüüsi üheks olulisemaks osaks sisulise mõju identifitseerimine ning määramatuse korrektne interpreteerimine.

Sellest tulenevalt fokusseerime olulise osa koolituse esimesest poolest just sellele teemale.

Peale seda kui mõju on identifitseeritud, tuleb see asetada rahalisse (ehk tulukuluanalüüsi) raamistikku – meie hinnangul on see üks tõhusamaid raamistikke meetmega tekkivate tulude ja selle kaasneva investeeringuvajaduse ja kulude omavaheliseks võrdlemiseks ning sellest johtuvalt ka meetme rahalise efektiivsuse hindamiseks.

Rahaline raamistik on asendamatu, kui soovime hinnata meetme mõjusid riigieelarve planeerimise kontekstis. Koolitusel vaatame seda täpsemalt kahe praktilise analüüsi (tööturumeede ja infrastruktuuri investeerimisprojekt) näitel. Visualiseerimise osas keskendume tulemuste esitamisele veidi laiemalt, keskendudes peamiselt tulukuluanalüüside eripäradele.

Koolitusprogrammi maht on 8 akadeemilist tundi ehk koos pausidega üks tööpäev. Koolitusprogrammi läbinule väljastatakse vastav diplom CentARi Analüüsikooli poolt.