Vanemanalüütik, juhataja

Epp Kallaste, PhD

Epp kaitses doktorikraadi Tartu Ülikooli majandusteaduskonnas 2010. aastal. Centari meeskonnas on Epp esimesest päevast peale hoolitsenud selle eest, et uutest ja huvitavatest ülesannetest igapäevaselt innustuv meeskond kõik oma tööd tähtajaliselt ja korrektselt tehtud saaksid. Ettevõtte juhtimise kõrvalt jõuab ta lisaks juhtida uuringuprojekte ja osaleda mitmetes neist ka analüütikuna. Epu peamised uurimisvaldkonnad on töösuhted, tööturg ja sotsiaalkaitse. Epu osalusel valminud uuringud on näiteks kollektiivsete töösuhete analüüs Eestis, erivajadusega õpilaste kaasava hariduse analüüs ja HIV kulu riigieelarvele.

Ametinimetus:

Vanemanalüütik, juhataja

Valdkond:

Tööturg, haridus, finants

Vanemanalüütik, partner

Janno Järve, PhD

Janno kaitses doktorikraadi 2011. aastal majandusteaduse erialal Tartu Ülikoolis. Kes teavad lastesaadet „Hunt Kriimsilma üheksa ametit“, siis see kirjeldab Janno rolli Centaris päris hästi. Ta on kas nõu või jõuga sees nii kõigis möödunud kui ka käimasolevates uuringutes. Janno juhib uuringu- ja konsultatsiooniprojekte alates töötingimustest ja hariduse tasuvusest ning lõpetades ettevõtete ja infrastruktuuriinvesteeringute hindamisega. Huvitavamate uuringutena võib välja tuua PIAACI uuringu aruande „Oskuste kasulikkus tööturul“ ja Haigekassa tellimusel valminud uuringu „DRG piirhinna ja piiride arvutamise metoodika analüütiline hindamine“. Janno käimasolevate tööde hulka kuulub ka erasektori pühendumuse uuringu arendamine ja riiklikult tunnustatud finantseksperdina ettevõttete väärtuse hindamine.

Ametinimetus:

Vanemanalüütik, partner

Valdkond:

Tööturg, finants, haridus

Vanemanalüütik, partner

Sten Anspal, PhD

Sten kaitses doktorikraadi 2015. aastal Tartu Ülikoolis majandusteaduse erialal. Tema uurimisvaldkondade hulka kuuluvad peamiselt majandus- ja tööturu analüüsid. Steni osalusel valminud tähelepanuväärsemad uuringud on HIV kulude uuring, infotöötlusoskuste kasulikkus tööturul ja tööturumeetmete efektiivsuse analüüs.

Ametinimetus:

Vanemanalüütik, partner

Valdkond:

Tööturg, võrdsed võimalused, haridus, tervis, finants

Vanemanalüütik

Mari Liis Räis

Mari Liis jätkab õpinguid Tallinna Ülikooli sotsioloogia doktorantuuris ja keskendub hetkel oma doktoritöö kirjutamisele. Mari Liis on Centaris kõige pädevam inimene haridusteemaliste uuringute valdkonnas, juhtides uuringuprojekte ja rakendades nii kvalitatiivseid kui kvantitatiivseid analüüsivõtteid. Mari Liisi tähelepanuväärsemate projektide hulka kuuluvad erialase hariduseta täiskasvanute elukestvas õppes osalemine ja kaasava hariduse põhimõtete rakendamine.

Ametinimetus:

Vanemanalüütik

Valdkond:

Haridus, tööturg, sotsiaalkaitse

Vanemanalüütik

Indrek Seppo

Indrek õpib Tartu Ülikooli majandusteaduskonna doktorantuuris. Kui keegi väljaspool analüütikute maailma teab midagi Centarist, siis on ta arvatavasti sattunud kuskil Indrekuga vestlema. Indrek on paadunud andmegraafik ja kirglik andmeanalüüsis ning teda võib pidada Eestis R-i guruks. Sellest tulenevalt ongi tema olulisim roll Centaris Ri koolituse arendamine ja läbiviimine, aga ka suuremate analüüsiprojektide toetamine. Olulisimad projektid Centaris on Indrekul olnud seotud hariduse ja infrastruktuuri projektide tulususe hindamisega.

Ametinimetus:

Vanemanalüütik

Valdkond:

Haridus, tööturg, sotsiaalkaitse, finants

Siiri-Lii Sandre, PhD

Siiri-Lii kaitses doktorikraadi 2008. aastal Tartu Ülikoolis zooloogia osakonnas. Siiri-Lii olemasolu Centari meeskonnas on avardanud kõigi töötajate maailmapilti sellest, kuidas inimeste kõrval uuritakse ka loomade, lindude ja putukate käitumist. Centaris on Siiri-Lii töövaldkonnaks peamiselt tervise ja sotsiaalkaitse uuringud. Tema osalusel valminud väljapaistvamad uuringud on HIV epideemia kulu Eesti riigieelarvele ja EL struktuurivahendite mõju regionaalarengule.

Ametinimetus:

Valdkond:

Analüütik

Lee Pukkonen

Lee on Tartu Ülikoolis lõpetanud majandusteaduse magistri ja oma bakalaureuse õpingute ajal psühholoogia kõrvalerialana. Centaris on Lee vedada personalikonsultatsioonide valdkond, kus ta teeb pühendumuse ja rahulolu uuringuid ning konsulteerib organisatsioone personaliküsimustes. Uuringuid on Lee käe all valminud üle 40.

Ametinimetus:

Analüütik

Valdkond:

Personalikonsultatsioon, juhtimisuuringud

Analüütik

Ailen Lang

Ailen lõpetas 2016. aastal sotsioloogia magistriõpingud Tallinna Ülikoolis. Centari meeskonda täiendab Ailen sotsioloogiaalase kompetentsiga, küsitlusuuringute kavandamise, läbiviimise ja analüüsi oskustega. Tal on võime uuringutest välja juurida nii sisulised kui ka keelelised ebakõlad. Ta on varasemalt uurinud täiskasvanute hariduse teemasid ja Centari meeskonnas tegelenud sotsiaalse väärtuse edendamisega riigihangetes ning puuetega lastega perede toimetulekuga.

Ametinimetus:

Analüütik

Valdkond:

Tööturg, haridus, sotsiaalkaitse

Analüütik

Marko Sõmer

Marko õpib Tallinna Ülikooli sotsioloogia doktorantuuris. Centaris keskendub Marko eelkõige kvantitatiivsele andmeanalüüsile, suutes oma oskusi edukalt rakendada väga erinevate uurimisteemade juures. Marko osalusel valminud väljapaistvamad uuringud on erivajadustega õpilaste kaasava hariduse analüüs ja HIV kulude analüüs riigieelarvele. Lisaks sellele on Marko tegelenud hoiakute ja väärtuste uuringutega.

Ametinimetus:

Analüütik

Valdkond:

Haridus, tööturg, sotsiaalkaitse, hoiakud

Analüütik

Laura Kivi

Laura lõpetas 2017. aastal matemaatilise majandusteaduse magistriõpingud Tartu Ülikoolis cum laude diplomiga. Ta on varasemalt uurinud regionaalsete tööturgude ruumilisi seoseid ja terviseökonoomika teemasid, kasutades peamiselt kvantitatiivseid analüüsimeetodeid. Centaris on Laura osalusel valmimas keskkonnavaldkonna korruptsiooni ja täiskasvanute eesti keele õppe uuring.

Ametinimetus:

Analüütik

Valdkond:

Tööturg, haridus, tervis

Analüütik

Kaisa Arge

Kaisa on lõpetanud 2015. aastal sotsioloogia magistriõpingud Tartu Ülikoolis. Varasemalt on Kaisa töötanud turundusanalüütika ja uuringute valdkonnas. Centaris tegeleb Kaisa personaliuuringutega.

Ametinimetus:

Analüütik

Valdkond:

Personaliuuringud