Isikuandmete kaitse regulatsiooni majanduslike mõjude analüüs

Igal seadusel on lisaks soovitud mõjudele ka kõrvalmõjud. Viimasel ajal on hakatud ühe rohkem tähelepanu pöörama sellisele nähtusele nagu õigusakti rakendamisega kaasnev halduskoormus. Selle uuringu eesmärgiks oligi hinnata isikuandmete (sh delikaatsete isikuandmete) töötlemisega kaasnevat halduskoormust ja selle majanduslikku mõju erasektorile.

Tellija:

Justiitsministeerium

Periood:

2009

Elektrifitseeritud raudteeliinide kontaktvõrgu rekonstrueerimine – sotsiaalmajanduslik tasuvusanalüüs

Elektrirongiliikluse käigus hoidmine ei eelda mitte ainult rangipargi uuendamist, vaid vaja on ka renoveerida ka insfrastruktuuri. Selle investeerimisprojekti eesmärgiks oli kontaktvõrgu renoveerimine ja seeläbi olemasoleva rööbaselektritranspordi toimimise jätkamine reisijateveol. Kontaktvõrgu normatiivne kasutusiga on 40 aastat, kuid olemasolev kontaktvõrk liinidel Tallinn – Paldiski ja Keila – Vasalemma on ehitatud aastatel 1958-1964. Meie ülesandeks oli hinnata selle projekti sotsiaalmajanduslikku tasvust.

Tellija:

ASI Consult OÜ

Periood:

2009

Vastastikune eksperthinnang Eesti uuenenud protseduuridele kõrgelt kvalifitseeritud välistööjõu sissetoomiseks – Eesti raporti koostamine

Euroopa Liidu liikmesriigid püüavad ikka teineteiselt õppida ja seekord oli teadmiste jagajaks Eesti, rääkides uuenenud protseduuridest kvalifitseeritud tööjõu värbamisel. Üheks olulisemaks nendest oli nn palgakriteeriumi sissetoomine, mille abil hakati kontrollima seda, kas inimene on kõrge tootlikkusega või mitte tuginedes muuhulgas sellele, kas tööandja on nõus talle maksma kõrget palka või mitte. Ehk siis palk on tootlikkuse peegel.

Tellija:

Periood:

Kaugtöö Eesti organisatsioonides – juhtumiuuringud

Uuringu eesmärk on kirjeldada kaugtöö kasutamise praktikat ja selle erinevaid tahke üheksas Eesti organisatsioonis. Igas organisatsioonis viidi läbi intervjuud, mille põhjal kirjeldati kaugtöö rakendamise korraldust ning selle positiivseid ja negatiivseid külgi. Uuring on aluseks kaugtöö korraldamise juhendmaterjali koostamisele.

Tellija:

Eesti Kaugtöö Ühing

Periood:

2009

Transpordi väliskulude mudel

Uuringu eesmärk oli luua simulatsioonitööriist, mille abil oleks võimalik hinnata, milliseid muutusi transpordi ühiskondlikes kuludes (kulud, mis on tingitud nt keskkonnakahjust, mürast või ummikutest) tooks kaasa ühe või teise veoliigi ja sõidukitüübi poolt läbitud aastase kilometraaži muutused.

Tellija:

Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium

Periood:

2009

Kaugtöö juhtumiuuringud Eesti ettevõtetes

Tänapäeva tehnoloogia on teinud võimalikuks paljude tööde tegemise kaugtöö vormis ilma vajaduseta füüsiliselt tööandja ruumides viibida. On mõeldav, et maapiirkondades tegutseksid kaugtöökeskused, mis aitaksid kohalikel inimestel kas vältida vajadust ajakuluka pendelrände järele, aga ka pakkuda tööd neile, kellel antud piirkonnas seda pole. Siinkirjeldatav uuring käsitleb eelkõige teist aspekti: uurimisküsimuseks on, millised tööd sobiksid selleks, et neid teha kaugtöökeskustes ning nende tegemisek skoolitada piirkonnas elavaid inimesi, kes mingil põhjusel ei ole tööga hõivatud.

Tellija:

Eesti Kaugtööühing

Periood:

2007

UUEMAD NEWER 1 2 4 5