Erasektori kollektiivsete töösuhete uuring

Eesti kollektiivsete töösuhete regulatsioon vajab uuendamist. Selleks tellis Sotsiaalministeerium mitu uuringut eesmärgiga analüüsida nii kollektiivsete töösuhete hetkeolukorda, praktikaid kui osapoolte arvamusi ja tähelepanekuid kollektiivsete töösuhete ning valdkonna regulatsiooni toimimise kohta.

Tellija:

Sotsiaalministeerium

Periood:

2011

Kollektiivsed töösuhted: infomaterjal tööandjale – juhtumiuuringud

Pikad raportid võivad tekitada inimestes tunde, et nad ei haaku nendega, samal ajal kui kolleegi kirjeldus väga elulisest situatsioonist mõjub kõnetavalt. Selle Tööandjate Keskliidu poolt ellu kutsutud projekti eesmärgiks oligi vahendada kogemusi tööandjalt tööandjale.

Tellija:

Tööandjate Keskliit

Periood:

2011

Kaugtöö kasutus Eesti avalikes internetipunktides

Kas paljudes Eesti maapiirkondades tegutsevatel avalikel internetipunktidel (AIP) võiks olla potentsiaali tegutsemaks ka kaugtöökeskustena? Kaugtöökeskuse olemasolu annaks piirkonnas elavatele inimestele võimalustele vajadusel töötada linnas asuva töökoha või kodu asemel töökohas, kus on loodud kontoritöö tegemiseks vajalikud tingimused ja tehniline varustus. Mil määral aga sobiksid selleks avalikud internetipunktid?

Tellija:

Eesti Kaugtööühing

Periood:

2010

Uuring Sooline palgalõhe Eestis

Uuring Sooline palgalõhe Eestis valmis Eesti Rakendusuuringute Keskuse CentAR ja Poliitikauuringute keskuse PRAXIS koostöös. Tegu on põhjaliku, neljast erinevast etapist koosneva uuringuga.

Tellija:

Sotsiaalministeerium

Periood:

2009-2010

Türi-Viljandi raudteelõigu renoveerimine – sotsiaalmajanduslik tasuvusanalüüs

Rongiliikluse korraldamine Eesti on sageli problemaatiline, sest elanike arvud on asulates väikesed ja puhtalt rahas mõõdetuna ei ole ilma doteerimata raudteeliiklus üldjuhul kasumlik. Selle projekti eesmärgiks oli hinnata, kas Edelaraudtee Infrastruktuuri AS-le kuuluv raudteeinfrastruktuur vastavusse viimine kehtivate nõuetega Türi-Viljandi lõigul ning reisirongide lubatava kiiruse tõstmine sellel lõigul kuni 120 km/h on sotsiaalmajanduslikult tasuv.

Tellija:

ASI Consult OÜ

Periood:

2010

Psühhosotsiaalsete riskide levik Eestis

Veidi vähem kui pooled Eesti elanikud veedavad olulise osa oma päevast töökohal ning seal valitsevatel tingimustel on mõju meie tervisele. Tööohutusest ja töötervishoiust rääkides keskendutakse liiga sageli käega katsutavale jättes meid ümbritseva põhjendamatult tähelepanuta. Uuringu eesmärgiks oligi hinnata psühhosotsiaalsete riskide levikut Eestis.

Tellija:

Tööinspektsioon

Periood:

2010

Isikuandmete kaitse regulatsiooni majanduslike mõjude analüüs

Igal seadusel on lisaks soovitud mõjudele ka kõrvalmõjud. Viimasel ajal on hakatud ühe rohkem tähelepanu pöörama sellisele nähtusele nagu õigusakti rakendamisega kaasnev halduskoormus. Selle uuringu eesmärgiks oligi hinnata isikuandmete (sh delikaatsete isikuandmete) töötlemisega kaasnevat halduskoormust ja selle majanduslikku mõju erasektorile.

Tellija:

Justiitsministeerium

Periood:

2009

Elektrifitseeritud raudteeliinide kontaktvõrgu rekonstrueerimine – sotsiaalmajanduslik tasuvusanalüüs

Elektrirongiliikluse käigus hoidmine ei eelda mitte ainult rangipargi uuendamist, vaid vaja on ka renoveerida ka insfrastruktuuri. Selle investeerimisprojekti eesmärgiks oli kontaktvõrgu renoveerimine ja seeläbi olemasoleva rööbaselektritranspordi toimimise jätkamine reisijateveol. Kontaktvõrgu normatiivne kasutusiga on 40 aastat, kuid olemasolev kontaktvõrk liinidel Tallinn – Paldiski ja Keila – Vasalemma on ehitatud aastatel 1958-1964. Meie ülesandeks oli hinnata selle projekti sotsiaalmajanduslikku tasvust.

Tellija:

ASI Consult OÜ

Periood:

2009

UUEMAD VANEMAD 1 2 4 5 6