Üldkeskhariduse lõpetajad tööturul aastatel 2001-2010

Ajakirjanduses leiavad igal aastal kajastamist riigieksamite tulemuste baasil koostatud koolide edetabelid, kuid kas need koolid, kus saadakse paremaid riigieksamite tulemusi paiknevad tipus ka mõne teise mõõdiku järgi? Käesoleva raporti eesmärgiks oli anda ülevaade üldkeskhariduse lõpetanute palgasissetulekutest kümne aasta jooksul peale lõpetamist ning hinnata erinevusi, mis on seletatavad koolide karakteristikutega nagu õppekeel, asukoht, keskmine riigieksami hinne. Andmestikuna kasutati Eesti Maksu ja Tolliameti ning Eesti Hariduse Infosüsteemi ühendatud andmeid.

Tellija:

Haridus- ja Teadusministeerium

Periood:

2012

Tööturukoolituse ja palgatoetuse efektiivsuse hindamine

Käesoleva töö eesmärgiks oli hinnata Euroopa Sotsiaalfondist toetatava programmi „Kvalifitseeritud tööjõu pakkumise suurendamine 2007–2013“ raames pakutava palgatoetuse ka koolituse teenuste asjakohasust, tulemuslikkust, jätkusuutlikust ning kus võimalik, ka majanduslikku efektiivsust.

Tellija:

Periood:

Vastastikune eksperthinnang Šoti tööhõivevõime parandamise alaste teadmiste arendamise võrgustikule – Eesti raporti koostamine

Euroopa Liidu poliitikakujundamise oluliseks osasaks on õppimine teineteiselt. Selle konkreetse projekti raames tutvustas Šotimaa oma kogemusi tööhõivevõime parandamise alaste teadmiste arendamise võrgustiku arendamisega (Scottish Employability Learning Network) ning meie rolliks oli diskuteerida selle mudeli sobivuse üle Eesti keskkonda.

Tellija:

GHK Consulting

Periood:

2011

Töötervishoiu ja tööohutuse seaduse õiguslik analüüs

Kas Eesti töötervishoiu- ja tööohutuse valdkonnas on asjad korras? Sellele küsimusele vastuse saamiseks tellis Sotsiaalministeerium analüüsi, mille täpsemaks eesmärgiks oli anda hinnang Eestis töötervishoiu ja tööohutuse valdkonnas kehtivate õigusaktide ja praktikate kooskõlale rahvusvahelise õiguse, ELi direktiivide, teiste liikmesriikide praktikate ja heade tavadega. Tähelepanu pöörati ka töötervishoiu ja tööohutuse taristu ülesehitusele Eestis.

Tellija:

Sotsiaalministeerium

Periood:

2011

Õpingute ebaõnnestumise kulud Eestis

Uuringu eesmärgiks oli hinnata õpingute katkestamisest tulenevaid kulusid inimesele ja ühiskonnale tervikuna, kirjeldada õpingute katkestamise vähendamise võimalusi. Õpingute katkestamise all mõistetakse keskhariduse või sellele vastava haridustaseme mitteomandamist.

Tellija:

Haridus- ja Teadusministeerium

Periood:

2011

Erasektori kollektiivsete töösuhete uuring

Eesti kollektiivsete töösuhete regulatsioon vajab uuendamist. Selleks tellis Sotsiaalministeerium mitu uuringut eesmärgiga analüüsida nii kollektiivsete töösuhete hetkeolukorda, praktikaid kui osapoolte arvamusi ja tähelepanekuid kollektiivsete töösuhete ning valdkonna regulatsiooni toimimise kohta.

Tellija:

Sotsiaalministeerium

Periood:

2011

Kollektiivsed töösuhted: infomaterjal tööandjale – juhtumiuuringud

Pikad raportid võivad tekitada inimestes tunde, et nad ei haaku nendega, samal ajal kui kolleegi kirjeldus väga elulisest situatsioonist mõjub kõnetavalt. Selle Tööandjate Keskliidu poolt ellu kutsutud projekti eesmärgiks oligi vahendada kogemusi tööandjalt tööandjale.

Tellija:

Tööandjate Keskliit

Periood:

2011

Kaugtöö kasutus Eesti avalikes internetipunktides

Kas paljudes Eesti maapiirkondades tegutsevatel avalikel internetipunktidel (AIP) võiks olla potentsiaali tegutsemaks ka kaugtöökeskustena? Kaugtöökeskuse olemasolu annaks piirkonnas elavatele inimestele võimalustele vajadusel töötada linnas asuva töökoha või kodu asemel töökohas, kus on loodud kontoritöö tegemiseks vajalikud tingimused ja tehniline varustus. Mil määral aga sobiksid selleks avalikud internetipunktid?

Tellija:

Eesti Kaugtööühing

Periood:

2010

Uuring Sooline palgalõhe Eestis

Uuring Sooline palgalõhe Eestis valmis Eesti Rakendusuuringute Keskuse CentAR ja Poliitikauuringute keskuse PRAXIS koostöös. Tegu on põhjaliku, neljast erinevast etapist koosneva uuringuga.

Tellija:

Sotsiaalministeerium

Periood:

2009-2010

Türi-Viljandi raudteelõigu renoveerimine – sotsiaalmajanduslik tasuvusanalüüs

Rongiliikluse korraldamine Eesti on sageli problemaatiline, sest elanike arvud on asulates väikesed ja puhtalt rahas mõõdetuna ei ole ilma doteerimata raudteeliiklus üldjuhul kasumlik. Selle projekti eesmärgiks oli hinnata, kas Edelaraudtee Infrastruktuuri AS-le kuuluv raudteeinfrastruktuur vastavusse viimine kehtivate nõuetega Türi-Viljandi lõigul ning reisirongide lubatava kiiruse tõstmine sellel lõigul kuni 120 km/h on sotsiaalmajanduslikult tasuv.

Tellija:

ASI Consult OÜ

Periood:

2010

Psühhosotsiaalsete riskide levik Eestis

Veidi vähem kui pooled Eesti elanikud veedavad olulise osa oma päevast töökohal ning seal valitsevatel tingimustel on mõju meie tervisele. Tööohutusest ja töötervishoiust rääkides keskendutakse liiga sageli käega katsutavale jättes meid ümbritseva põhjendamatult tähelepanuta. Uuringu eesmärgiks oligi hinnata psühhosotsiaalsete riskide levikut Eestis.

Tellija:

Tööinspektsioon

Periood:

2010