Puidurafineerimistehase sotsiaal-majanduslike mõjude analüüs

Pikaajalise metsa- ja puidutööstuse kogemusega Eesti investorite grupp kaalub võimalust ehitada Eestisse tänapäevane puidurafineerimistehas. Uuringus hinnati erinevaid tehase rajamise ja käitamisega kaasnevaid sotsiaal-majanduslikke mõjusid nagu mõju sisemajanduse kogutoodangule, tööhõivele, maksutulule, transpordisektorile ning taastuvenergeetikale.

Tellija:

Est-For Invest

Periood:

2016-2017

DRG piirhinna ja piiride arvutamise metoodika analüütiline hindamine

Uuringu eesmärgiks oli hinnata praegu kasutatava DRG piirhinna ja selle piiride arvutamise metoodika statistilist kohandumist ja teha ettepanekuid kasutatava DRG hinnaarvutuse metoodika parandamiseks, pöörates selle käigus erilist tähelepanu väikese ravijuhtude arvuga DRG-dele ning nendele DRG-dele, mille alumine hinnapiir kujuneb tänase lõikamismehhanismi kasutamise korral negatiivseks.

Tellija:

Eesti Haigekassa

Periood:

2016

Analüüs Rail Baltic raudtee rajamisega kaasnevate võimalike negatiivsete mõjude hüvitamise võimalustest kinnisasjade omanikele ja kasutajatele

Rail Balticu projektil on nii otseselt kui ka kaudselt oluline mõju mitmetele kinnisasjadele, riivates seejuures kinnisasjade omanike omandipõhiõigust ning piirates maatükkide kasutusvõimalusi. Sellised mõjud võivad olla seotud vajadusega kinnisasi osaliselt või täielikult puudutatud isikult võõrandada. Samuti võivad mõjud hõlmata vajadust taluda infrastruktuurirajatisi või neist omakorda tulenevaid mõjusid/piiranguid kinnisasjal või rajatiste kaitsevööndis.

Tellija:

Tehnilise Järelvalve Amet

Periood:

2015

Trammitee pikendamine Tallinna lennujaamani

Transpordisõlmede ühendamine linna keskusega ja muude sõlmpunktidega on linna jaoks tähtis küsimus. Analüüsis uuriti, milline on trammitee Tallinna lennujaamani pikendamise finantsiline ja sotsiaalmajanduslik tasuvus. Analüüs lähtus Euroopa Komisjoni poolt välja antud tulu-kulu analüüsi teostamise metoodikast.

Tellija:

Tallinna Linnatranspordi AS

Periood:

2015

Töökeskkonna ja töötingimuste mõju ajutise ja püsiva töövõimetuse kujunemisele

Püsiva töövõimetusega inimeste arv on Eestis jõudnud enam kui 10%ni tööealisest elanikkonnast. Töövõimereformiga adresseeritakse töövõimetuse tagajärgi, aga samavõrra oluline on tegeleda ennetusega. Uuringu ülesanne ongi hinnata ajutise ja püsiva töövõimetuse seoseid, töökeskkonna ja töötingimuste seoseid töövõimetuse tekkimisega, et pakkuda välja asjakohaseid meetmeid inimeste töövõime hoidmiseks ja võimalike tervisekahjude vähendamiseks.

Tellija:

Sotsiaalministeerium

Periood:

2015

Perioodi 2007-2013 struktuurivahendite mõju regionaalarengule

Struktuurivahendeid ehk Euroopa Regionaalarengufondi, Sotsiaalfondi ja Ühtekuuluvusfondi toetusi kasutati eelmisel ELi eelarveperioodil Eestis kolm miljardit eurot. PRIA ehk ELi põllumajandus- ja maaelu toetuste maht ulatus veidi üle ühe miljardi euro. Selle uuringuprojekti raames analüüsiti perioodi 2007-2013 struktuurivahendite mõju Eesti regionaalsele arengule.

Tellija:

Rahandusministeerium

Periood:

2015

IKT erialade tudengite töötamine

Analüüsiti IKT-tudengite töötamist ja nominaalajaga lõpetamist Eesti Hariduse Infosüsteemi ning Maksu- ja Tolliameti ühendatud andmetel, kasutades Cybernetica AS turvalise ühisarvutuse tarkvara Sharemind.

Tellija:

Eesti Infotehnoloogia ja Kommunikatsiooni Liit

Periood:

2013-2015

Tudengite õpingute katkestamise põhjused IKT kõrghariduses

Õpingute katkestamine on aktuaalne teema nii Eestis kui mujal maailmas – pooleli jäänud haridus vähendab katkestaja konkurentsivõimet tööturul ja on kulukas ka riigile tervikuna. Infokommunikatsioonitehnoloogia (IKT) õpe ei ole siinkohal erandiks – viis aastat tagasi IKT bakalaureuseõppesse sisse astunutest oli 2015. aastaks õpingud katkestanud pea 60%. Seetõttu on vajalik teada, mis põhjustel õppurid õpingud katkestavad ning kas on võimalik midagi ette võtta selleks, et õpingute katkestamist oleks vähem.

Tellija:

Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutus

Periood:

2015

Vägivallakuritegude hind

Vägivallakuriteod toovad endaga kaasa ühiskonnale, ohvrile, kurjategijate lähedastele mitmesuguseid kulusid. Osa neist kuludest on võimalik rahas mõõta nagu menetlejate tööaeg ja -tasu, kuriteo tagajärjel tekkinud varaline kahju, vagistusega seotud kulud. Teisi kulusid nagu valu, vaev ja kannatused aga otseselt rahas mõõta ei saa. Selleks aga, et määrata kuritegudega kaasnevat kogukulu, on vajalik ka otseselt mittemõõdetavad kulud hinnata rahalisese vääringus.

Tellija:

Justiitsministeerium

Periood:

2014-2015

Eesti madalate ja kõrgete oskustega elanikkond ja nende tööturul osalemine, sotsiaalne toimetulek ja tervis

Sotsiaalvaldkonna analüüsid kipuvad tihti jääma nö keskmistepõhiseks, milline on aga mahajääjate ja tippude olukord? Käesolevas analüüsis vaadatakse OECD Rahvusvaheline täiskasvanute oskuste uuringu PIAAC (Programme for the International Assessment of Adult Competencies) alusel, milline on erinevate infotöötlusoskuste tasemetega inimeste olukord Eesti ühiskonnas.

Tellija:

Haridus- ja Teadusministeerium

Periood:

2013-2015