Perioodi 2007-2013 struktuurivahendite mõju regionaalarengule

Struktuurivahendeid ehk Euroopa Regionaalarengufondi, Sotsiaalfondi ja Ühtekuuluvusfondi toetusi kasutati eelmisel ELi eelarveperioodil Eestis kolm miljardit eurot. PRIA ehk ELi põllumajandus- ja maaelu toetuste maht ulatus veidi üle ühe miljardi euro. Selle uuringuprojekti raames analüüsiti perioodi 2007-2013 struktuurivahendite mõju Eesti regionaalsele arengule.

Tellija:

Rahandusministeerium

Periood:

2015

IKT erialade tudengite töötamine

Analüüsiti IKT-tudengite töötamist ja nominaalajaga lõpetamist Eesti Hariduse Infosüsteemi ning Maksu- ja Tolliameti ühendatud andmetel, kasutades Cybernetica AS turvalise ühisarvutuse tarkvara Sharemind.

Tellija:

Eesti Infotehnoloogia ja Kommunikatsiooni Liit

Periood:

2013-2015

Tudengite õpingute katkestamise põhjused IKT kõrghariduses

Õpingute katkestamine on aktuaalne teema nii Eestis kui mujal maailmas – pooleli jäänud haridus vähendab katkestaja konkurentsivõimet tööturul ja on kulukas ka riigile tervikuna. Infokommunikatsioonitehnoloogia (IKT) õpe ei ole siinkohal erandiks – viis aastat tagasi IKT bakalaureuseõppesse sisse astunutest oli 2015. aastaks õpingud katkestanud pea 60%. Seetõttu on vajalik teada, mis põhjustel õppurid õpingud katkestavad ning kas on võimalik midagi ette võtta selleks, et õpingute katkestamist oleks vähem.

Tellija:

Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutus

Periood:

2015

Vägivallakuritegude hind

Vägivallakuriteod toovad endaga kaasa ühiskonnale, ohvrile, kurjategijate lähedastele mitmesuguseid kulusid. Osa neist kuludest on võimalik rahas mõõta nagu menetlejate tööaeg ja -tasu, kuriteo tagajärjel tekkinud varaline kahju, vagistusega seotud kulud. Teisi kulusid nagu valu, vaev ja kannatused aga otseselt rahas mõõta ei saa. Selleks aga, et määrata kuritegudega kaasnevat kogukulu, on vajalik ka otseselt mittemõõdetavad kulud hinnata rahalisese vääringus.

Tellija:

Justiitsministeerium

Periood:

2014-2015

Eesti madalate ja kõrgete oskustega elanikkond ja nende tööturul osalemine, sotsiaalne toimetulek ja tervis

Sotsiaalvaldkonna analüüsid kipuvad tihti jääma nö keskmistepõhiseks, milline on aga mahajääjate ja tippude olukord? Käesolevas analüüsis vaadatakse OECD Rahvusvaheline täiskasvanute oskuste uuringu PIAAC (Programme for the International Assessment of Adult Competencies) alusel, milline on erinevate infotöötlusoskuste tasemetega inimeste olukord Eesti ühiskonnas.

Tellija:

Haridus- ja Teadusministeerium

Periood:

2013-2015

Infotöötlusoskuste kasulikkus tööturul

Infotöötlusoskustel on tänapäeva ühiskonnas hakkamasaamiseks kriitiline roll. Millist rolli mängivad baasoskused aga tööturul? Just seda püüdsime leida analüüsides PIAAC (Programme for the International Assessment of Adult Competencies) andmeid.

Tellija:

Haridus- ja Teadusministeerium

Periood:

2013-2014

Kvantitatiivse tööjõuvajaduse prognoosi andmestiku ja kvalitatiivse tööturu seire ühitamise metoodika väljatöötamine ja piloteerimine

Tööjõuvajaduse hindamine on tasemehariduse planeerimise oluliseks sisendiks. Senini koostatud kogu majandust katvate prognooside kohta öeldakse sageli, et need on liialt agregeeritud. Käesolev metoodika on abivahend Kutsekojale Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi poolt koostatava prognoosi täpsustamiseks.

Tellija:

Riigikantselei

Periood:

2014

Kuriteoennetus ja jätkutugi kohalikul tasandil

On levinud seisukoht, et kuritegude ennetamine on kõige tõhusam kohalikul tasandil, sest just kohalikul tasandil on parim ülevaade kogukonna probleemidest ja seega ka parim arusaam, millised ennetustegevused on asjakohaseimad ja millistele sihtgruppidele peaks need olema suunatud. Antud uuring annabki ülevaate kohalike omavalitsuste ja kohaliku tasandi organisatsioonide kuriteoennetusalasest tegevusest, keskendudes eelkõige laste- ja noortesuunalisele ennetustööle.

Tellija:

Justiitsministeerium

Periood:

2014

Meditsiinitöötajate sissetulekud Eestis

Viimasel ajal oleme palju kuulnud seda, et statistika ei kajasta päris elu, sageli seetõttu, et inimeste enda ja/või nende tutvusringkonna kohta teadaolev info ei lange kokku pildiga, mida statistika pakub. Sissetulekuid kajastavad statistilised näitajad on sageli sellise kriitika keskmes pea igas majandustegevuse valdkonnas. Ka tervishoiusektor ei ole siin erandiks – ühest küljest tundub mõningatele inimestele.

Tellija:

CENTAR

Periood:

2013