Elukestva õppe strateegia vahehindamine


Elukestva õppe strateegia 2020 (EÕS) näol on tegemist riigi keskse haridusstrateegiaga, milles on paika pandud valdkonna olulisemad eesmärgid ja prioriteedid perioodil 2014-2020. Strateegia vahehindamise eesmärgiks oli sõltumatu eksperthinnangu andmine, mil määral EÕSi programmid ja meetmed ning struktuurfondidest kaasrahastatavad tegevused aitavad saavutada strateegias ja rakenduskavas püstitatud eesmärke ning koostada ettepanekud ja poliitikasoovitused haridussüsteemi arengu suunamiseks ka peale strateegia ja ÜKP-fondide rakenduskava raamperioodi lõppu, pakkudes sisendit järgmise tsükli strateegiale.

Vahehindamine teostati koostöös Poliitikauuringute Keskusega Praxis ning seda rahastati Haridus- ja Teadusministeeriumi tellimusel struktuurifondide tehnilise abi vahenditest.

Vahehindamise tulemused on esitatud järgmistes raportites:

1.Elukestva õppe strateegia vahehindamise aruanne
2.Elukestva õppe strateegia vahehindamise lühikokkuvõte
3.Elukestva õppe strateegia vahehindamise järeldused ja soovitused
4.1 EÕS Teemaleht_Õpetaja ja õpikäsitlus
4.2 EÕS Teemaleht_Koolivõrgu korrastamine
4.3.EÕS Teemaleht_Digipööre
4.4 EÕS teemaleht_Täiskasvanuharidus