Merekaubanduse stsenaariumid aastani 2040

Uuringus käsitleti peamisi globaalseid suundumusi, mis mõjutavad kaupade vedu meritsi järgmiste kümnendite jooksul, ning võimalikke muutusi Eestit läbivates multimodaalsetes transpordikoridorides. Nende analüüsile tuginedes koostati stsenaariumid Eesti sadamaid läbivate kaubavoogude arengu kohta aastani 2040.

Tellija:

Arenguseire keskus

Periood:

2020

Eesti kui lipuriigi konkurentsivõime

Eestis jõustus 2020. aasta keskel reform, mille eesmärk on suurendada Eesti lipu all sõitvate suurte kaubalaevade arvu, tõsta nõudlust laevu teenindavate kaldasektori ettevõtete teenuste järele ning kasvatada seeläbi Eesti majandust ja riigieelarve maksutulu. Raportis hinnatakse, kuidas on reformi elluviimine õnnestunud ning mida tuleks veel teha, et olla edukas lipuriik erinevate tulevikustsenaariumide rakendumise korral.

Tellija:

Arenguseire Keskus

Periood:

2020

Tipptasemel kutseoskustega välisspetsialistide mõju Eesti riigieelarvele

Uuringus hinnati, kui suurt majanduslikku kasu toob Eesti riigieelarvele välismaiste tipptasemel kutseoskustega juhtide ja spetsialistide Eestis töötamine. Vaatluse alla võeti välismaised IKT valdkonnas töötavad juhid, tippspetsialistid ja tehnikud ning loodus- ja tehnikateaduste valdkondade tipp- ja keskastme spetsialistid.

Tellija:

EAS

Periood:

2020

Omavalitsuste võimekus noortele osalusvõimaluste loomisel kohaliku tasandi otsustusprotsessides

Uuringu eesmärk oli saada ülevaade noorte võimalustest osaleda kohaliku tasandi otsustusprotssides. Uurisime 8 Eesti kohaliku omavalitsuse praktikaid noorte kaasamisel otsustusprotsessidesse, omavalitsuse esindajate suhtumist noorte otsustusprotsessidesse kaasamisse, noorte kaasamist mõjutavaid tegureid ning noorsootööspetsialisti osatähtsust ja vajalikkust noorte kaasamisel.

Tellija:

Eesti Noorteühenduste Liit

Periood:

2019-2020

Elundidoonorluse uuring

Uuringu eesmärgiks oli selgitada välja, kuidas suhtuvad Eestis elavad inimesed rakkude, kudede ja elundite annetamisse ning sellesse, kas ja kuidas peaks toimuma selle protsessi raames otsuste langetamine nende inimeste eest, kes seda ise enam teha ei saa.

Tellija:

Sotsiaalministeerium

Periood:

2019

Poollooduslike koosluste jätkusuutliku majandamise tagamise analüüs

Poollooduslikud kooslused on liigirikkad niidud, mille tekkimiseks ja säilimiseks on vajalik mõõdukas põllumajandus karjatamise või niitmise näol. Samuti toimivad need alad kui mitmete inimestele vajalike ökosüsteemiteenuste reservid, näiteks on need tolmeldajate ja taimekahjureid hävitavate röövputukate ning lindude elupaigad. Just erakordne liigirikkus on põhjus, miks need kooslused on keskkonnakaitselise väärtusega.
Uuringu eesmärgiks on anda soovitusi poollooduslike koosluste majandamiseks selliselt, et saavutataks riiklikult seatud pindalalised eesmärgid.

Tellija:

Keskkonnainvesteeringute Keskus

Periood:

2018-2019

Inimkeskse tervishoiu seiremetoodika väljatöötamine

Uuringu käigus töötati välja ja testiti küsimustikud tervishoiutöötajatele ja elanikkonnale inimkeskse tervishoiu mõõtmiseks. Inimkeskne tervishoid on mitmetahuline mõiste, millel puudub ühtne mõõtmisinstrument. Inimkeskne tervishoid keskendub tervikuna inimesele, mitte ühele haigusele, diagnoosile või tervishoiusüsteemile. Olulisel kohal on inimese ja tema lähedaste kaasamine, inimese otsuste ning eelistuste arvestamine tervishoiuteenuste pakkumisel.

Tellija:

Sotsiaalministeerium

Periood:

2019

Pankrotiseaduse muudatuste mõjude hindamine

2018. aastal esitati Eestis 1466 pankrotiavaldust, millest 67% olid füüsilise isiku pankroti avaldused. Pankrotte kuulutati välja aga vaid 644, millest 84% olid füüsilise isiku pankrotid. Pankrotiavaldustest ligi pooled lõpevad Eestis raugemisega.

Tellija:

Riigikantselei strateegiabüroo

Periood:

2019

Haridus- ja Teadusministeeriumi valitsemisalas ühendameti loomise analüüs

Haridus- ja Teadusministeeriumi kanda on väga vastutusrikas ülesanne – hoolitseda selle eest, et lastel oleks võimalik omandada haridus, mis aitab neid elus edukalt hakkama saada. Tegemist on keerulise ülesandega ning selle täitmisse panustavad lisaks ministeeriumile paljud asutused nii riigi kui ka kohaliku omavalitsuse tasandil. 2018. aasta suvel hakati kaaluma riigi tasandil HTMi poliitika rakendamisega tegelevate asutuste konsolideerimist nii, et poliitika rakendamine oleks sidusam ja ministeeriumil kuluks vähem aega asutuste vahelise koostöö koordineerimiseks.

Tellija:

Haridus- ja Teadusministeerium

Periood:

2019

Elukestva õppe strateegia vahehindamine

Elukestva õppe strateegia 2020 (EÕS) näol on tegemist riigi keskse haridusstrateegiaga, milles on paika pandud valdkonna olulisemad eesmärgid ja prioriteedid perioodil 2014-2020. Strateegia vahehindamise eesmärgiks oli sõltumatu eksperthinnangu andmine, mil määral EÕSi programmid ja meetmed ning struktuurfondidest kaasrahastatavad tegevused aitavad saavutada strateegias ja rakenduskavas püstitatud eesmärke ning koostada ettepanekud ja poliitikasoovitused haridussüsteemi arengu suunamiseks ka peale strateegia ja ÜKP-fondide rakenduskava raamperioodi lõppu, pakkudes sisendit järgmise tsükli strateegiale.

Tellija:

Haridus- ja Teadusministeerium

Periood:

2018-2019

OLDER VANEMAD 1 2 5 6