Raviresistentse ja suitsiidse depressiooni levimus ning majanduslik mõju

Uuringu eesmärkideks oli hinnata raviresistentse depressiooni levikut Eesti depressioonipatsientide seas, hinnata suitsiidide esinemissagedust nii raviresistentse kui ka ravile alluva depressiooniga patsientide seas ning analüüsida raviresistentse depressiooniga seotud kulusid riigile.

Tellija:

Janssen Eesti

Periood:

2019-20

Alusharidus ja lapsehoid 2020

Alushariduse ja lapsehoiu uuringus kaardistame lapsehoiuteenuse ja lasteaia kasutuse, kättesaadavuse, paindlikkuse ja lapsevanemate vajadused 2019-2020 ning esitame lapsehoiu vajaduse prognoosi Eestis aastani 2030.

Tellija:

Sotsiaalministeerium

Periood:

2020-2021

Mee ostueelistused Eestis

Uuring võtab kokku 2020. aasta sügisel tehtud Eesti 15-74-aastaste elanike mee tarbimise ja ostueelistuste küsitluse tulemused.

Tellija:

Eesti Kutseliste Mesinike Ühing

Periood:

2020

Merekaubanduse stsenaariumid aastani 2040

Uuringus käsitleti peamisi globaalseid suundumusi, mis mõjutavad kaupade vedu meritsi järgmiste kümnendite jooksul, ning võimalikke muutusi Eestit läbivates multimodaalsetes transpordikoridorides. Nende analüüsile tuginedes koostati stsenaariumid Eesti sadamaid läbivate kaubavoogude arengu kohta aastani 2040.

Tellija:

Arenguseire keskus

Periood:

2020

Eesti kui lipuriigi konkurentsivõime

Eestis jõustus 2020. aasta keskel reform, mille eesmärk on suurendada Eesti lipu all sõitvate suurte kaubalaevade arvu, tõsta nõudlust laevu teenindavate kaldasektori ettevõtete teenuste järele ning kasvatada seeläbi Eesti majandust ja riigieelarve maksutulu. Raportis hinnatakse, kuidas on reformi elluviimine õnnestunud ning mida tuleks veel teha, et olla edukas lipuriik erinevate tulevikustsenaariumide rakendumise korral.

Tellija:

Arenguseire Keskus

Periood:

2020

Tipptasemel kutseoskustega välisspetsialistide mõju Eesti riigieelarvele

Uuringus hinnati, kui suurt majanduslikku kasu toob Eesti riigieelarvele välismaiste tipptasemel kutseoskustega juhtide ja spetsialistide Eestis töötamine. Vaatluse alla võeti välismaised IKT valdkonnas töötavad juhid, tippspetsialistid ja tehnikud ning loodus- ja tehnikateaduste valdkondade tipp- ja keskastme spetsialistid.

Tellija:

EAS

Periood:

2020

Omavalitsuste võimekus noortele osalusvõimaluste loomisel kohaliku tasandi otsustusprotsessides

Uuringu eesmärk oli saada ülevaade noorte võimalustest osaleda kohaliku tasandi otsustusprotssides. Uurisime 8 Eesti kohaliku omavalitsuse praktikaid noorte kaasamisel otsustusprotsessidesse, omavalitsuse esindajate suhtumist noorte otsustusprotsessidesse kaasamisse, noorte kaasamist mõjutavaid tegureid ning noorsootööspetsialisti osatähtsust ja vajalikkust noorte kaasamisel.

Tellija:

Eesti Noorteühenduste Liit

Periood:

2019-2020

Elundidoonorluse uuring

Uuringu eesmärgiks oli selgitada välja, kuidas suhtuvad Eestis elavad inimesed rakkude, kudede ja elundite annetamisse ning sellesse, kas ja kuidas peaks toimuma selle protsessi raames otsuste langetamine nende inimeste eest, kes seda ise enam teha ei saa.

Tellija:

Sotsiaalministeerium

Periood:

2019

Poollooduslike koosluste jätkusuutliku majandamise tagamise analüüs

Poollooduslikud kooslused on liigirikkad niidud, mille tekkimiseks ja säilimiseks on vajalik mõõdukas põllumajandus karjatamise või niitmise näol. Samuti toimivad need alad kui mitmete inimestele vajalike ökosüsteemiteenuste reservid, näiteks on need tolmeldajate ja taimekahjureid hävitavate röövputukate ning lindude elupaigad. Just erakordne liigirikkus on põhjus, miks need kooslused on keskkonnakaitselise väärtusega.
Uuringu eesmärgiks on anda soovitusi poollooduslike koosluste majandamiseks selliselt, et saavutataks riiklikult seatud pindalalised eesmärgid.

Tellija:

Keskkonnainvesteeringute Keskus

Periood:

2018-2019

Inimkeskse tervishoiu seiremetoodika väljatöötamine

Uuringu käigus töötati välja ja testiti küsimustikud tervishoiutöötajatele ja elanikkonnale inimkeskse tervishoiu mõõtmiseks. Inimkeskne tervishoid on mitmetahuline mõiste, millel puudub ühtne mõõtmisinstrument. Inimkeskne tervishoid keskendub tervikuna inimesele, mitte ühele haigusele, diagnoosile või tervishoiusüsteemile. Olulisel kohal on inimese ja tema lähedaste kaasamine, inimese otsuste ning eelistuste arvestamine tervishoiuteenuste pakkumisel.

Tellija:

Sotsiaalministeerium

Periood:

2019

OLDER VANEMAD 1 2 6 7